สรอ. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “ISO 26000:2010 กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”

banner-seminar-iso26000-2010

ในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน สิ่งสำคัญที่องค์กรควรตระหนักถึงนอกจากบริบทปัจจัยภายในขององค์กร ปัจจัยภายนอก อาทิเช่น สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญ เพื่อการนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000:2010 เป็นแนวทางการเกี่ยวกับหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ทุกองค์กรสามารถนำไปปรับใช้และขอรับการทวนสอบ

สรอ. กำหนดจัดสัมมนา ISO 26000:2010 เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมแก่องค์กร/บริษัท ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมาตรฐาน เพิ่มความเข้าใจในข้อกำหนด เรียนรู้แนวทางในการนำมาตรฐานดังกล่าวเป็นแนวทางในการปรับใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน รวมถึงการเตรียมความพร้อมขององค์กรในการขอรับการทวนสอบความสอดคล้องการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 26000:2010

กำหนดจัดสัมมนา :

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. โดย ทีมวิทยากรสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หลักสูตร :     1  วัน

สถานที่ :  ห้องธาราเทพ ชั้น 2  อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ (ลงรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีรัชดาภิเษก)

ผู้เข้าร่วมสัมมนา :

การสัมมนาดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้บริหารและผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ประโยชน์ที่จะได้รับ :

  1. เพื่อเห็นความสำคัญและความเข้าใจมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
  2. เพื่อความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ และเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา : https://forms.gle/8bL4e7ipkzQA5vVv5

หรือ สแกน QrCode

13012563_QRCode26000

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

  1. Brochure “ISO 26000 กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”
  2. แผนที่โรงแรมเจ้าพระยา