สรอ. เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม”

banner-seminar-iu2-65

ตามที่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ดำเนินโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้มีการจัดสัมมนาวิชาการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความเคลื่อนไหว และองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สำคัญ นั้น

สรอ. ได้กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม”

ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 13.30 น.
ณ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

พบกับการบรรยายในเรื่อง

  • แนวโน้มความเคลื่อนไหวและผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรฐาน/กฎระเบียบที่สำคัญ
  • รู้จักเศรษฐกิจหมุนเวียน: ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งลดของเสียและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
  • เศรษฐกิจหมุนเวียนสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างไร
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากองค์กรชั้นนำของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภาคการผลิต/การบริการ และผู้ประกอบการที่สนใจ

ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนากลับมายัง สรอ. ทางอีเมล์ standard@masci.or.th  หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ shorturl.at/eIMW6  ภายในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 (รับจำนวนไม่เกิน 50 คน)

รายละเอียดการสัมมนา

QRcode-IU2-65

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ฝ่ายหน่วยตรวจ แผนกหน่วยตรวจและการมาตรฐาน 1

ติดต่อ: คุณอัฐพล พิริยประกอบ

โทรศัพท์: 0 2617 1727 ต่อ 214, 08-1506-6088

E-mail:  standard@masci.or.th