CFO คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF)

คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร หรือ CFO เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่องค์การสามารถนำหลักการและข้อกำหนดไปใช้ในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก การวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง วัดออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แบ่งเป็น 3 ประเภท (Scope) ดังนี้

 • SCOPE I: การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร (Direct Emissions) จากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น การเผาไหม้ที่อยู่กับที่ เผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ กระบวนการผลิต การใช้สารเคมีในการบำบัดน้ำเสีย การรั่วซึม/รั่วไหล ชีวมวล (ดินและป่าไม้)
 • SCOPE II: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Indirect Emissions) ได้แก่ ไฟฟ้าที่ถูกนำเข้าจากภายนอกเพื่อใช้งานภายในองค์กร พลังงานนำเข้าอื่น ๆ เช่น ไอน้ำ ความร้อน ความเย็น อากาศอัด
 • SCOPE III: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (Other Indirect Emissions) ได้แก่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุใน Scope I และ Scope II เช่น วัตถุดิบตั้งต้นที่ซื้อมา ของเสียจากกิจกรรมในองค์กร การขนส่งจากผู้ผลิตวัตถุดิบ การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร การเดินทางของลูกค้าและผู้มาติดต่อ การขนส่งและกระจายสินค้า เป็นต้น

คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร หรือ CFO สามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท และทุกขนาด ซึ่งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการแสดงข้อมูลบัญชีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานระดับองค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Validation/Verification Process

process-cfo

ประโยชน์ของคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร หรือ CFO

 • ส่งเสริมให้เกิดความถูกต้องของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในสภาวะแวดล้อม
 • ส่งเสริมให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความสม่ำเสมอ และความโปร่งใส ของการเฝ้าระวัง และการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการ
 • สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและนำมาปฏิบัติขององค์กรที่จะวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการก๊าซเรือนกระจก
 • สามารถประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมขององค์กร
 • สามารถจำแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญและหาแนวทางเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Service

การบริการของ สรอ.

 • การทวนสอบ (Verification) บัญชีก๊าซเรือนกระจก ระดับองค์กร ตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตามขอบข่าย
 • การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า (Power Generation and Electric Power Transactions)
 • อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป (General Manufacturing Industries)
 • การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึง
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil and Gas Exploration, Extraction, Production and Refining, and pipeline distribution, including Petrochemicals)
 • อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ (Metals Production)
 • อุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียม (Aluminum Production)
 • การทำเหมืองและการผลิตแร่ (Mining and Mineral Production)
 • อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์ (Pulp, Paper and Print)
 • อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี (Chemical Production)
 • การขนส่ง (Transport)
 • การจัดการและกำจัดของเสีย (Waste handling and disposal)
 • กิจกรรมการบริการทั่วไป

หากท่านมีข้อสอบถามการให้บริการสามารถติดต่อได้ที่

For any further information, please contact

 • Khun Mattana Khemthong (คุณมัธนา เข็มทอง)
  E-mail: mattana@masci.or.th
  Tel: 02-617-1727 Ext.310
 • Khun Atchada Ngeimvijawat (คุณอรรจน์ฉฎา เหงี่ยมวิจาวัฒ)
  E-mail: atchada@masci.or.th
  Tel: 02-617-1727 Ext.335

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

มาตรฐาน CFO คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

 1. Request for ISO 14064-1 and/or CFO services Download