ISO 14064-1 Greenhouse gases – Part 1(GHG Inventory)

ISO 14064-1 Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals หรือ ข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับองค์กรสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) คือ ก๊าซที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ ทั้งที่อยู่ในธรรมชาติและมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี

ก๊าซเรือนกระจกในธรรมชาตินั้นประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมและนำมาคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะต้องเป็นก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (anthropogenic greenhouse gas emission) เท่านั้น ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N20) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) และ สารซีเอฟซี (CFC หรือ Chlorofluorocarbon)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ได้แก่ การใช้พลังงาน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้ การเกษตร  กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือการจัดการของเสีย ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทุกชนชาติต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศโลก การปฏิบัติที่จะจำกัดความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ในบรรยากาศโลก เริ่มจากกระบวนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก และการจัดหาวิธีการหรือโครงการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งกระบวนการดังกล่าว จะต้องมีการะบวนการในการวัดปริมาณ การเฝ้าระวัง การรายงาน และการทวนสอบการปลดปล่อยของปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ISO 14064-1 เป็นมาตรฐานที่มีการระบุหลักการและข้อกำหนดระดับองค์กรสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงข้อกำหนดสำหรับการออกแบบ การพัฒนา การจัดการ การรายงาน และการทวนสอบบัญชีรายการการปลดปล่อย และการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

Validation/Verification Process

process-iso14064-1

มาตรฐาน ISO 14064-1 สามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท และทุกขนาด ที่ประสงค์จะจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของระดับองค์กร ซึ่งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานของระดับองค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 14064-1

 • ส่งเสริมให้เกิดความถูกต้องของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในสภาวะแวดล้อม
 • ส่งเสริมให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความสม่ำเสมอ และความโปร่งใส ของการเฝ้าระวัง และการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการ
 • สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและนำมาปฏิบัติขององค์กรที่จะวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการก๊าซเรือนกระจก
 • สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและนำมาปฏิบัติสำหรับโครงการก๊าซเรือนกระจก
 • สนับสนุนให้เกิดความสามารถในการติดตามสมรรถนะและความก้าวหน้าของการลดก๊าซเรือนกระจก
 • สามารถประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมขององค์กร
 • สามารถจำแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญและหาแนวทางเพื่อลดขนาดของคาร์บอนฟุตปรินท์

การบริการของ สรอ.

 • การทวนสอบ (Verification) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ในระดับองค์กรของผู้ประกอบกิจการตามมาตรฐาน ISO 14064-1 ตามขอบข่าย
 • การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า (Power Generation and Electric Power Transactions)
 • อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป (General Manufacturing Industries)
 • การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึง
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil and Gas Exploration, Extraction, Production and Refining, and pipeline distribution, including Petrochemicals)
 • อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ (Metals Production)
 • อุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียม (Aluminum Production)
 • การทำเหมืองและการผลิตแร่ (Mining and Mineral Production)
 • อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์ (Pulp, Paper and Print)
 • อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี (Chemical Production)
 • การขนส่ง (Transport)
 • การจัดการและกำจัดของเสีย (Waste handling and disposal)
 • กิจกรรมการบริการทั่วไป

หากท่านมีข้อสอบถามการให้บริการสามารถติดต่อได้ที่

For any further information, please contact

 • Khun Mattana Khemthong (คุณมัธนา เข็มทอง)
  E-mail: mattana@masci.or.th
  Tel: 02-617-1727 Ext.310
 • Khun Atchada Ngeimvijawat (คุณอรรจน์ฉฎา เหงี่ยมวิจาวัฒ)
  E-mail: atchada@masci.or.th
  Tel: 02-617-1727 Ext.335

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

มาตรฐาน ISO 14064-1

 1. Request for ISO 14064-1 and/or CFO/CFO Event services Download