เรียนเชิญผู้ประกอบการ SME/VSE ฝึกอบรม Online หลักสูตรระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่มีค่าใช้จ่าย

SME-PRomotion-Project-V-63

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันฯ ได้ดำเนินโครงการ  SME Promotion Project I – IV & MASCI Academy, Phase I  ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งผู้ประกอบการ SME/VSE/Start Up ในการนำมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการสากลไปปฏิบัติจากระดับพื้นฐานสู่ระดับที่ความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืน (SME Start Up -> SME Star- Growth ->
SR Firm- Mature/Responsible -> SD Firm- Sustainable Business) ตาม “เส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (ROADMAP TO SUSTAINABILITY)”

SME Promotion Project V ในปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะบุคลากรของผู้ประกอบการ SME/VSE ในการนำมาตรฐานระบบ/การบริหารจัดการสากลไปปฏิบัติ จากความรู้ระดับพื้นฐาน (SME) ไปสู่ความรู้ความสามารถในระบบการจัดการสากล (SME Star – Growth) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก ด้วยการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นนักปฏิบัติหรือการนำมาตรฐานระบบ/การบริหารจัดการไปปฏิบัติ (Practitioner) ให้มีความสามารถในการวางแผนและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ประกอบการและบุคลากรของผู้ประกอบการ SME/VSE

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของผู้ประกอบการ  SME/VSE  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  SME  Promotion Project I, II, III, IV & MASCI Academy, Phase I และผู้ประกอบการ SME/VSE กลุ่มใหม่ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve, New S-Curve รวมทั้งกลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ และที่เกี่ยวข้อง

การฝึกอบรมดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวีดิทัศน์ ในระหว่าง วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563
ภายหลังเรียนครบตลอดหลักสูตร จะมีการประเมินผลสัมฤทธิ์โดยวิทยากรในรูปแบบออนไลน์ และผู้ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตร

ด่วน! อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย   รับจำนวนจำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการฯ SME V qr-code (3)
SME Promotion Project V ใบสมัครอบรม
สมัครอบรม :  https://bit.ly/3hkiiZA

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวนัคมน ภู่ทอง                   ต่อ 308              Email: Nakkamon@masci.or.th
นายปรัชญ์ ชยานุรักษ์                 ต่อ 302              Email: Pratch@masci.or.th
นางสาวปณิตา ข่ายม่าน               ต่อ 390              Email: Panita@masci.or.th
นางสาวศิณีนาฐ มาศวิจิตร           ต่อ 801              Email: Sineenart@masci.or.th
นางสาวนภาวรรณ ดีปานแก้ว       ต่อ 815              Email: Naphawan@masci.or.th
นายทัชชะพงศ์ อัศวพรหมธาดา     ต่อ 207              Email: Tadchapong@masci.or.th
นางปาริชาติ กันทะวงศ์                 ต่อ 216              Email: Parichart@masci.or.th

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
เลขที่ 1025 ชั้น 2, 11, 18 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

💻Website : www.masci.or.th
📩Inbox : http://bit.ly/2CSrEc6
📱FB : http://bit.ly/2OqoFNp