เรียนเชิญสัมมนาวิชาการ งาน Subcon Thailand 2021 เรื่อง Introduction to ISO 12100:2010 Safety of machinery—General principles for design—Risk assessment and risk reduction ฟรี

subcon2021-covid19

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI  มีกำหนดจัดสัมมนาวิชาการในงาน Subcon Thailand 2021 ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา   เพื่อการเตรียมพร้อม/การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรและก้าวสู่โอกาสที่เหนือกว่าในการแข่งขัน สรอ. พร้อมที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการขององค์กร ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยทีมวิทยากรที่มีความรู้ที่ทันสมัย มีทักษะในการปฏิบัติและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

กำหนดจัดสัมมนา :

(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน

งาน Subcon Thailand 2021 ขอเลื่อนการจัดงานจากกำหนดเดิมวันที่ 12-15 พ.ค. 64 เป็นวันที่ 22-25 ก.ย.64)

หัวข้อสัมมนา :

 • บทนำของมาตรฐาน ISO 12100:2010
 • หลักการทั่วไปของการออกแบบ การประเมินและลดความเสี่ยงของเครื่องจักร
 • ขอบข่าย มาตรฐานอ้างอิง คำศัพท์และคำนิยาม
 • การประเมินความเสี่ยง การลดความเสี่ยงของเครื่องจักร
 • สรุปภาพรวมของ ของการออกแบบ การประเมินและลดความเสี่ยงของเครื่องจักร

ผู้เข้าร่วมสัมมนา :

 1. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงความปลอดภัยของเครื่องจักร ในการออกแบบ การประเมินความเสี่ยงและลดความเสี่ยงของเครื่องจักร
 2. คณะทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องจักร ในการออกแบบ การประเมินความเสี่ยงและลดความเสี่ยงของเครื่องจักร
 3. ผู้ที่มีความรู้ตามมาตรฐาน ISO 12100:2010 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงความปลอดภัยของเครื่องจักร ในการออกแบบ การประเมินความเสี่ยงและลดความเสี่ยงของเครื่องจักร

ประโยชน์ที่ได้รับ :

 1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 12100:2010 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายในขององค์กร
 2. สามารถตีความข้อกำหนด ISO 12100:2010 และเข้าใจสาระสำคัญของมาตรฐาน
 3. สามารถยกระดับการจัดการ ISO 12100:2010 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงความปลอดภัยของเครื่องจักร ตั้งแต่กระบวนการในการออกแบบ การประเมินความเสี่ยงและลดความเสี่ยงของเครื่องจักรภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ :

เอกสาร Scan QR code หน้างาน

สมัครสัมมนา :

http://bit.ly/2NIlK6p

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่ :

ฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
คุณศิณีนาฐ มาศวิจิตร, คุณจรัสศรี บุญจันทร์, คุณสุภาพร ถาริยะ
E:mail : sineenart@masci.or.thjaratsri@masci.or.thsupaporn@masci.or.th
โทรศัพท์ 02 617 1727 ต่อ 801-803
โทรสาร 02 617 1703