ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมัครฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (TSEMS)

TSEMS-Banner-for-Facebook

สรอ. ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ TCEB ให้จัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์หรือหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานและผู้ตรวจประเมิน ให้มีความรู้ความเข้าใจ “มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย” (Thailand Sustainable Event Management Standard: TSEMS) ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและแผนรองรับวิกฤติในอนาคต และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาองค์กรเข้าสู่มาตรฐาน TSEMS ในอนาคต

หลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก

  1. การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน เริ่มเรียน วันที่ 12 ตุลาคม 2563
  2. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน เริ่มเรียน วันที่ 14 ตุลาคม 2563
  3. การบริหารความเสี่ยงและการรองรับภาวะวิกฤตในอนาคต เริ่มเรียน วันที่ 16 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการฝึกอบรม :  Download

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ทุกหลักสูตรสามารถเรียนได้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ (VDO)
และเริ่มทำข้อสอบได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 28 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องอบรมให้ครบทั้ง 3 หัวข้อ และทำข้อสอบเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตร
(ถ้าหากอบรมไม่ครบทุกหัวข้อและไม่ทำข้อสอบให้ครบทุกหัวข้อจะไม่ได้รับประกาศนียบัตร)

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์หรือหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานและผู้ตรวจประเมิน

สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ :  ปิดรับสมัคร 

สำหรับท่านที่สมัครแล้วและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์กลุ่มเป้าหมายจะได้รับลิ้งค์เข้าร่วมการอบรมผ่าน FACEBOOK กลุ่มปิด พร้อมรับรหัสเข้าร่วมกลุ่ม
ทั้งนี้ 1 องค์กร สามารถสมัครเข้าร่วมได้ไม่จำกัดจำนวน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

น.ส. ระติพร เอกฉัตร์ กิตติฐนิสพงษ์
E-mail: standard@masci.or.th
Tel: 0-2617-1727 ต่อ 201
Mobile: 086-392-4867