การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) ประจำปี พ.ศ. 2563

Banner-TMVS-2563
 1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) : สสปน. มีพันธกิจหลักในการกำหนดมาตรฐานและรับรองคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับภาคการบริการให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในตลาดโลก มีการวางเป้าหมายหลักในการเพิ่มรายได้และยกระดับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดงานและกิจกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการศูนย์ประชุม /อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ โรงแรม รีสอร์ท องค์กรภาครัฐ และเอกชน ได้การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย โดยการจัดทำกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่สถานประกอบการให้ทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย

 1. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม หรือ รีสอร์ท และ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย

2.2 สร้างความเชื่อถือและความนิยมแก่ผู้ใช้บริการ อันเป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแก่การพัฒนาสถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม หรือ รีสอร์ท และ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.3 เพื่อดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม หรือ รีสอร์ท และ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย

 1. จำนวนรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 • มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) จำนวน 150 แห่ง
 • มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) จำนวน 10 แห่ง
 • มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) จำนวน 20 แห่ง
 1. ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 สถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม หรือ รีสอร์ท และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ได้พัฒนาตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) และ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ)

4.2 การให้บริการของสถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม หรือ รีสอร์ท และ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือมากขึ้น

ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งกิจกรรม หมดเขตรับสมัคร 30 มิ.ย. 63

ข้อมูลการติดต่อ : 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
แผนกหน่วยตรวจ
1 ฝ่ายหน่วยตรวจ โทรสาร 02-617-1708 หรือ tmvs2020@masci.or.th 

 • คุณดาริกา แซ่โง้ว               โทร 0-2617-1727 ต่อ 211     darika@masci.or.th หรือ
 • คุณวราภรณ์ จตุพัฒนพงศ์  โทร 02-617-1727 ต่อ 206   varaporn@masci.or.th หรือ
 • คุณศุภวรรณ สท้านไตรภพ โทร 02-617-1727 ต่อ 225    suphawan@masci.or.th

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

 1. Application form for TMVS Assessment 2020 (Event)
 2. Application form for TMVS Assessment 2020 (Exhibition)
 3. Application form for TMVS Assessment 2020 (Meeting room รับรองใหม่)
 4. มาตรฐาน TMVS Exhibition, 2nd Edition 2019
 5. มาตรฐาน TMVS Meeting Room, 3rd Edition 2019
 6. มาตรฐาน TMVS Special Event, 1st Edition 2017