ขอเชิญร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) ISO 50001:2018

Transition-ISO50001_2018-Dec-2019

สรอ. กำหนดจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานฉบับใหม่ (Energy Management System) ISO 50001:2018) ตามที่องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานหรือ ISO (International Organization for Standardization) ได้ปรับมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 เป็น version 2018 ตั้งแต่ 21 ส.ค. 2561 ดังนั้น องค์กรที่จัดทำระบบ ISO 50001 จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบฯ ขององค์กรให้เป็น ISO 50001: 2018 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

การสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานฉบับใหม่นี้ สามารถช่วยส่งเสริมให้องค์กรพัฒนาความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบการจัดการอย่างบูรณาการกับการบริหารงานขององค์กร เพื่อช่วยองค์กรในการจัดทำระบบและกระบวนการที่จำเป็นในการปรับปรุงสมรรถนะพลังงานอย่างต่อเนื่อง

กำหนดจัดสัมมนา :

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. โดย ทีมวิทยากรสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หลักสูตร :     1 วัน

สถานที่ :

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วมสัมมนา :

การสัมมนาดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้บริหารและผู้ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดทำระบบตามมาตรฐานฉบับใหม่ได้อย่างทันท่วงที

ประโยชน์ที่จะได้รับ :

  1. ได้เข้าใจถึงแนวทางหลักการและหลักเกณฑ์ของการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001:2018
  2. การเตรียมความพร้อมการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดจากมาตรฐาน ISO 50001:2011 ไปสู่ ISO 50001:2018
  3. ได้เข้าใจถึงความมุ่งเน้นและเป้าประสงค์ของการทำระบบการจัดการพลังงานตาม ISO 50001 เพื่อประยุกต์ใช้ภายในองค์กร

ค่าใช้จ่ายท่านล่ะ 1,500 บาท และถ้าเป็นลูกค้าสถาบันฯ เหลือเพียง 1,350 บาทต่อท่าน
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม :

  1. เอกสารสัมมนา Transition ISO 50001:2018
  2. แผนที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ 0-2617-1727  ติดต่อคุณนัคมน (308), คุณพัทธ์ (321), คุณศราวดี (303), และคุณศรัณยา(312)
หรืออีเมล์ nakkamon@masci.or.thpat@masci.or.thsarawadee@masci.or.th,  sarunya@masci.or.th