คำแนะนำ การยื่นขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมรายปีของผู้ประกอบกิจการโรงงาน

logo-factory

ทางสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีคำแนะนำในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (โรงงานจำพวกที่ 3)
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (โรงงานจำนวนที่ 3) และค่าธรรมเนียมรายปี (โรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3) ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกิจการ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559)

factory

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร : 02-202-3000  โทรสาร : 02-202-3048