มาตรฐานการจัดซื้ออย่างยั่งยืน (ISO 20400)

“การจัดซื้อ” มีบทบาทสำคัญสำหรับทุกองค์กรซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจ/องค์กรได้เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการดำเนินงานของลูกค้า ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจด้วย การสร้างความมั่นใจว่าซัพพลายเออร์มีวิธีปฏิบัติที่ดี และมีจริยธรรม เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องนับตั้งแต่เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง ไปจนถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่อยู่รอบข้างด้วย

“การจัดซื้อ” เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรที่ต้องการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติด้วยการบูรณาการความยั่งยืนเข้าไปในนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน

มาตรฐาน ISO 20400 (Sustainable procurement — Guidance) ให้แนวทางสำหรับการนำเอาความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืนไปใช้กับนโยบาย กลยุทธ์ และกระบวนการการจัดซื้อขององค์กร โดยระบุหลักการสำหรับการจัดซื้ออย่างยั่งยืน เช่น ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การเคารพต่อสิทธิมนุษย์และพฤติกรรมด้านจริยธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถขอรับการทวนสอบการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 20400

มาตรฐานการจัดซื้ออย่างยั่งยืน มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • เป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ/องค์กรด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อ
  • ทำให้สามารถสื่อสารระหว่างผู้ซื้อ ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
  • ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร
  • ทำให้องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยง รวมถึงโอกาส เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
  • มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน