สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) ให้บริการฝึกอบรม (Training) และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ในการพัฒนาองค์กรด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์กรต้องมีศักยภาพในการคาดการณ์ในอนาคตทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งการเข้าใจถึงความค้องการและความคาดหวังของผู้มีสว่นได้เสีย เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญในการกำหนดทิศทางขององค์กรของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงผ่านการกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน นอกจากนั้นองค์กรต้องสามารถวางแผนเพื่อไปสู่การนำไปปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเมื่อองค์กรสามารถสร้างผลลัพท์ด้านความยั่งยืนก็ถึงเวลาที่จะจัดทำเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน