Quality Management System Series

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นมาตรฐานพื้นฐานสำหรับองค์กรที่ต้องการมีระบบการจัดการคุณภาพที่ดี เพื่อแสดงความสามารถในการส่งมอบสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
12 ธ.ค. 2565 CQI and IRCA CERTIFIED ISO 9001:2015 QMS LEAD AUDITOR TRAINING (PR328 Course Specification) (Course Reg No: 18126)
9 ม.ค. 2566 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
9 ก.พ. 2566 ISO 9001:2015 Audit Technique
8 มี.ค. 2566 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
22 พ.ค. 2566 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
22 มิ.ย. 2566 ISO 9001:2015 Audit Technique
17 ก.ค. 2566 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
25 ก.ย. 2566 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
20 พ.ย. 2566 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor