Quality Management System Series

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นมาตรฐานพื้นฐานสำหรับองค์กรที่ต้องการมีระบบการจัดการคุณภาพที่ดี เพื่อแสดงความสามารถในการส่งมอบสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
17 พ.ค. 2564 CQI and IRCA CERTIFIED ISO 9001:2015 QMS LEAD AUDITOR TRAINING (PR328 Course Specification) (Course Reg.No.18126)
17 พ.ค. 2564 IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126) (Online)
17 มิ.ย. 2564 ISO 9001:2015 Internal Auditor
2 ก.ค. 2564 Introduction to ISO 9004:2018 Quality of an organization_Guidance to Achieve Sustained Success
12 ก.ค. 2564 CQI and IRCA CERTIFIED ISO 9001:2015 QMS LEAD AUDITOR TRAINING (PR328 Course Specification) (Course Reg.No.18126)
6 ก.ย. 2564 CQI and IRCA CERTIFIED ISO 9001:2015 QMS LEAD AUDITOR TRAINING (PR328 Course Specification) (Course Reg.No.18126)
4 ต.ค. 2564 CQI and IRCA CERTIFIED ISO 9001:2015 QMS LEAD AUDITOR TRAINING (PR328 Course Specification) (Course Reg.No.18126)
11 ต.ค. 2564 ISO 9001:2015 Internal Auditor
13 ธ.ค. 2564 CQI and IRCA CERTIFIED ISO 9001:2015 QMS LEAD AUDITOR TRAINING (PR328 Course Specification) (Course Reg.No.18126)