Quality Management System Series

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นมาตรฐานพื้นฐานสำหรับองค์กรที่ต้องการมีระบบการจัดการคุณภาพที่ดี เพื่อแสดงความสามารถในการส่งมอบสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
6 ก.ย. 2564 CQI and IRCA CERTIFIED ISO 9001:2015 QMS LEAD AUDITOR TRAINING (PR328 Course Specification) (Course Reg.No.18126)
4 ต.ค. 2564 CQI and IRCA CERTIFIED ISO 9001:2015 QMS LEAD AUDITOR TRAINING (PR328 Course Specification) (Course Reg.No.18126)
11 ต.ค. 2564 ISO 9001:2015 Internal Auditor
13 ธ.ค. 2564 CQI and IRCA CERTIFIED ISO 9001:2015 QMS LEAD AUDITOR TRAINING (PR328 Course Specification) (Course Reg.No.18126)