Quality Management System Series

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นมาตรฐานพื้นฐานสำหรับองค์กรที่ต้องการมีระบบการจัดการคุณภาพที่ดี เพื่อแสดงความสามารถในการส่งมอบสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
5 ก.ย. 2565 CQI and IRCA CERTIFIED ISO 9001:2015 QMS LEAD AUDITOR TRAINING (PR328 Course Specification) (Course Reg No: 18126)
26 ก.ย. 2565 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
10 ต.ค. 2565 ISO 9001:2015 Internal Auditor
17 ต.ค. 2565 CQI and IRCA CERTIFIED ISO 9001:2015 QMS LEAD AUDITOR TRAINING (PR328 Course Specification) (Course Reg No: 18126)
21 พ.ย. 2565 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
19 ธ.ค. 2565 CQI and IRCA CERTIFIED ISO 9001:2015 QMS LEAD AUDITOR TRAINING (PR328 Course Specification) (Course Reg No: 18126)