Quality Management System Series

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นมาตรฐานพื้นฐานสำหรับองค์กรที่ต้องการมีระบบการจัดการคุณภาพที่ดี เพื่อแสดงความสามารถในการส่งมอบสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
7 ส.ค. 2567 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
16 ก.ย. 2567 CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor Training (PR328 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:18096]
2 ต.ค. 2567 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
18 พ.ย. 2567 CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor Training (PR328 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:18096]
2 ธ.ค. 2567 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor