Introduction to ISO 9001:2015

(หลักสูตรการตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015)

หลักสูตร                 2 วัน (มีสอบข้อเขียน)

จำนวนไม่เกิน           40 ท่าน / หลักสูตร

In-house ค่าอบรม     ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพในองค์กร
 2. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานข้อกำหนด ISO 9001:2015 มาก่อน
 3. ผู้ที่เป็นคณะทำงาน หรือผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการทบทวนการตีความมาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ
 4. ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และการนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพได้
 2. เข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ
 3. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความรู้เกี่ยวกับอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000
 2. หลักการบริหารงานคุณภาพ 7 ประการ
 3. ข้อกำหนดแต่ละข้อในมาตรฐาน ISO 9001:2015 (อธิบายข้อกำหนดทีละประเด็นในข้อกำหนดแต่ละข้อโดยใช้เวลาในการบรรยายสลับกับการทำ workshop จำนวน 2 วัน)
 4. Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

………………………………………………………………………………………………………………

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

ติดต่อ                คุณศิณีนาฐ / คุณสุภาพร

โทร.                  02 617 1727 ต่อ 801 / 803

โทรสาร.             02 617 1703

Email                 sineenart@masci.or.thsupaporn@masci.or.th

Web site            www.masci.or.th

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
5 มิ.ย. 2567 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
17 มิ.ย. 2567 CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor Training (PR328 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:18096]
7 ส.ค. 2567 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
16 ก.ย. 2567 CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor Training (PR328 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:18096]
2 ต.ค. 2567 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
18 พ.ย. 2567 CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor Training (PR328 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:18096]
2 ธ.ค. 2567 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor