การให้บริการที่สำคัญของฝ่ายหน่วยตรวจ (Inspection body) หรือหน่วยตรวจ เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคม 2549 เพื่อพัฒนาด้านการตรวจและการมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมร่วมกำหนดและการทบทวนมาตรฐาน ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตและให้บริการอย่างมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันใน ระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยได้แบ่งบริการออกเป็น

การตรวจสอบ (Inspection)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) ให้บริการตรวจสอบตามมาตรฐาน เกณฑ์ และข้อกำหนดต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับสมาคม ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ โดยเป็นหน่วยตรวจสอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ

 1. คณะกรรมการร่วม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย (กกร.) – มาตรฐานตราสัญลักษณ์ (Q-Mark)
 2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ (สอท.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) – มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการ(QWL)
 3. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) – มาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001)
 4. กรมการค้าภายใน (คน.) – มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล มาตรฐานห้องเย็น
 5. บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) – การตรวจประเมินศักยภาพการบริหารงานการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ให้แก่ Supplier ของบริษัทฯ

การพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ต่างๆ (Standardization)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) ให้บริการจัดทำ กำหนด ทบทวนเกณฑ์และมาตรฐานให้กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ อาทิ
 • กระทรวงอุตสาหกรรม – มาตรฐาน CSR-DIW / CSR-DPIM มาตรฐานวิสาหกิจก่อสร้าง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่ประกาศใช้เกิน 5 ปี
 • กรมการค้าภายใน – มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล มาตรฐานห้องเย็น
 • กรมการท่องเที่ยว – มาตรฐานการท่องเที่ยว
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) – หลักเกณฑ์การมอบตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค และหลักเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ดีเด่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) – มาตรฐานด้านเทคนิคของเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และมาตรฐานและคุณสมบัติทางเทคนิคของเทคโนโลยีที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อให้คน พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) – มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ และองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ

การให้บริการฝึกอบรม

หลักสูตรด้าน Labor Management System Series
การให้บริการศูนย์ข้อมูล
 • การเป็นศูนย์ข้อมูลด้านมาตรฐานระบบการจัดการ (Intelligence Unit)

ลิ้งค์เกี่ยวข้อง www.tisi.go.th