สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) ให้บริการฝึกอบรม (Training) และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ในการพัฒนาองค์กรด้านการจัดการระดับสากลและระดับประเทศ โดยใช้ประสบการณ์การตรวจประเมินและการมาตรฐานมาเป็นพื้นฐานในการนำเสนอความรู้ด้านการมาตรฐานให้อุตสาหกรรมทั้งภาคผลิตและภาคบริการให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันภาคธุรกิจ

 

ปฏิทินกิจกรรมอบรม

วันที่ กิจกรรม
24 มิ.ย. 2567 ISO 14001:2015 Introduction and Internal Auditor
24 มิ.ย. 2567 Introduction to ISO/IEC 17020 (Inspection Body)
28 มิ.ย. 2567 Green Industry Auditor Training Course (for Experienced Environmental Auditor)
3 ก.ค. 2567 Integrated Management System Internal Auditor (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018)
10 ก.ค. 2567 ISO 45001:2018 Introduction and Internal Auditor
 ดูทั้งหมด