สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) ให้บริการฝึกอบรม (Training) และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ในการพัฒนาองค์กรด้านการจัดการระดับสากลและระดับประเทศ โดยใช้ประสบการณ์การตรวจประเมินและการมาตรฐานมาเป็นพื้นฐานในการนำเสนอความรู้ด้านการมาตรฐานให้อุตสาหกรรมทั้งภาคผลิตและภาคบริการให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันภาคธุรกิจ