ISO/IEC 17020 มาตรฐานข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ

มาตรฐานนี้ใช้ในหน่วยตรวจประเภทต่างๆ ทั้งหน่วยตรวจภายในองค์กร หน่วยตรวจที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งหน่วยตรวจประเภทบุคคลที่สาม ซึ่งแสดงถึงความสามารถ ความเป็นกลางและการบริหารจัดการกิจกรรมการตรวจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวอย่างหน่วยตรวจ : หน่วยตรวจสอบอาคาร หน่วยตรวจด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย หน่วยตรวจด้านระบบ หน่วยตรวจผลิตภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
6 มิ.ย. 2567 Introduction to ISO/IEC 17020 (Inspection Body)
3 ต.ค. 2567 Introduction to ISO/IEC 17020 (Inspection Body)