masci-academy-phase-web-banner

จากความสำคัญของการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลขององค์กรภาครัฐและเอกชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ยุทธศาสตร์ของประเทศและกระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการกลุ่ม
S-Curve และกลุ่ม New S-Curve, การเพิ่มผลิตภาพ นวัตกรรมและมาตรฐานด้านอุตสาหกรรม (SPRING: Standard, Productivity & Innovation), Thailand 4.0 & Thai Industry 4.0, การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยระยะ 20 ปี (ปรับโครงสร้างจากกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิม สู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์) และการปรับบทบาทสถาบันเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ให้สามารถรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมได้ในอนาคตและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ครอบคลุมการอุตสาหกรรม/การผลิต การบริการ การค้า และการเกษตร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการศึกษา

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) ได้รับมอบหมายภารกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง (Standard & Conformity Assessment) และได้นำเสนอแนวทางการปรับบทบาทของสถาบันฯ รวมทั้งโครงสร้างและการดำเนินงานต่อกระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการชี้นำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพ นวัตกรรมและมาตรฐานด้านอุตสาหกรรม และคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ โดยมีแนวคิดในการจัดตั้ง MASCI Academy ด้านมาตรฐานการจัดการ (Management Standard) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ (National Institutional Capability Building) ในการ

 • พัฒนาบุคลากรวิชาชีพ (Professional Development) ด้านมาตรฐานการบริหารจัดการและการตรวจสอบรับรอง ทั้งบุคลากรของสถานประกอบการ (Enterprise: ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ) และบุคลากรของผู้ให้บริการ (Service Provider: ผู้ตรวจประเมิน วิทยากร/
  ผู้สอน ที่ปรึกษา)
 • พัฒนาหน่วยตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment Body (CAB) Development): หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ หน่วยรับรองระบบการจัดการ หน่วยตรวจ หน่วยจดทะเบียนบุคลากร ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
 • พัฒนาหน่วยงานกำหนดมาตรฐาน (Standards Development Organization (SDO) Development)
 • พัฒนาหน่วยงานผู้ให้บริการการฝึกอบรม/การเรียนรู้ (Training/Learning Services Provider Development)
 • พัฒนาชุดเครื่องมือ (Toolkit Development) ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล (Digital Technology) ในการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานการบริหารจัดการและการตรวจสอบรับรอง

โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

 • ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2560): MASCI Academy Phase I
 • เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการกลุ่ม S-Curve
  และกลุ่ม New S-curve ตามนโยบายรัฐบาล
 • มุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และ/หรือ Health, Wellness & Bio-Med.
 • พัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านมาตรฐานการจัดการ ทั้งการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ SMEs/ในห่วงโซ่อุปทาน
 • บุคลากรของสถานประกอบการ: ผู้บริหาร (Executive) และผู้แทนฝ่ายบริหาร (Management Representative) รวม 150 คน
 • บุคลากรผู้ให้บริการ: วิทยากร (Trainer) และผู้ตรวจประเมิน (Auditor) รวม 20 คน
 • ใช้งบประมาณดำเนินการของสถาบันฯ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันฯ
 • ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2561-2562)
 • ระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 2563-2564)

หลักสูตรระบบการจัดการ (Management System Course)

หลักสูตรการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วย หลักสูตรการบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการ 8 หลักสูตร

การตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment)

1.Introduction

 • Introduction to ISO/IEC 17020 (ความรู้เบื้องต้นข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ)
 • Introduction to ISO/IEC 17021-1 (ความรู้เบื้องต้นข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการ)
 • Introduction to ISO/IEC 17024 (ความรู้เบื้องต้นข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรอง/หน่วยจดทะเบียนบุคลากร
 • Introduction to ISO/IEC 17025
  (ความรู้เบื้องต้นข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ)
 • Introduction to ISO/IEC 17065 (ความรู้เบื้องต้นข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการและการบริการ)

2.Introduction & Internal Auditor

VDO แนะนำ MASCI Academy

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

1025 ชั้น 2, 11, 18 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์  0 2617 1727

 • นางสาวจรัสศรี บุญจันทร์      ต่อ 802           Fax 0 2617 1703          E-mail: jaratsri@masci.or.th
 • นางสาวศิณีนาฐ มาศวิจิตร    ต่อ 801            Fax 0 2617 1703          E-mail: sineenart@masci.or.th
 • นางสาวสุภาพร ถาริยะ         ต่อ 803            Fax 0 2617 1703          E-mail: supaporn@masci.or.th