masci-academy-phase-web-banner

จากความสำคัญของการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลขององค์กรภาครัฐและเอกชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ยุทธศาสตร์ของประเทศและกระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการกลุ่ม
S-Curve และกลุ่ม New S-Curve, การเพิ่มผลิตภาพ นวัตกรรมและมาตรฐานด้านอุตสาหกรรม (SPRING: Standard, Productivity & Innovation), Thailand 4.0 & Thai Industry 4.0, การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยระยะ 20 ปี (ปรับโครงสร้างจากกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิม สู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์) และการปรับบทบาทสถาบันเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ให้สามารถรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมได้ในอนาคตและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ครอบคลุมการอุตสาหกรรม/การผลิต การบริการ การค้า และการเกษตร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการศึกษา

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) ได้รับมอบหมายภารกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง (Standard & Conformity Assessment) และได้นำเสนอแนวทางการปรับบทบาทของสถาบันฯ รวมทั้งโครงสร้างและการดำเนินงานต่อกระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการชี้นำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพ นวัตกรรมและมาตรฐานด้านอุตสาหกรรม และคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ โดยมีแนวคิดในการจัดตั้ง MASCI Academy ด้านมาตรฐานการจัดการ (Management Standard) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ (National Institutional Capability Building) ในการ

 • พัฒนาบุคลากรวิชาชีพ (Professional Development) ด้านมาตรฐานการบริหารจัดการและการตรวจสอบรับรอง ทั้งบุคลากรของสถานประกอบการ (Enterprise: ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ) และบุคลากรของผู้ให้บริการ (Service Provider: ผู้ตรวจประเมิน วิทยากร/
  ผู้สอน ที่ปรึกษา)
 • พัฒนาหน่วยตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment Body (CAB) Development): หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ หน่วยรับรองระบบการจัดการ หน่วยตรวจ หน่วยจดทะเบียนบุคลากร ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
 • พัฒนาหน่วยงานกำหนดมาตรฐาน (Standards Development Organization (SDO) Development)
 • พัฒนาหน่วยงานผู้ให้บริการการฝึกอบรม/การเรียนรู้ (Training/Learning Services Provider Development)
 • พัฒนาชุดเครื่องมือ (Toolkit Development) ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล (Digital Technology) ในการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานการบริหารจัดการและการตรวจสอบรับรอง

โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

 • ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2560): MASCI Academy Phase I
 • เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการกลุ่ม S-Curve
  และกลุ่ม New S-curve ตามนโยบายรัฐบาล
 • มุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และ/หรือ Health, Wellness & Bio-Med.
 • พัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านมาตรฐานการจัดการ ทั้งการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ SMEs/ในห่วงโซ่อุปทาน
 • บุคลากรของสถานประกอบการ: ผู้บริหาร (Executive) และผู้แทนฝ่ายบริหาร (Management Representative) รวม 150 คน
 • บุคลากรผู้ให้บริการ: วิทยากร (Trainer) และผู้ตรวจประเมิน (Auditor) รวม 20 คน
 • ใช้งบประมาณดำเนินการของสถาบันฯ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันฯ
 • ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2561-2562)
 • ระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 2563-2564)

หลักสูตรระบบการจัดการ (Management System Course)

 

หลักสูตรการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน (Management for Sustainability Course)

 

หลักสูตรการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment)

VDO แนะนำ MASCI Academy

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

1025 ชั้น 2, 11, 18 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์  0 2617 1727

 • นางสาวจรัสศรี บุญจันทร์      ต่อ 802           Fax 0 2617 1703          E-mail: jaratsri@masci.or.th
 • นางสาวศิณีนาฐ มาศวิจิตร    ต่อ 801            Fax 0 2617 1703          E-mail: sineenart@masci.or.th
 • นางสาวสุภาพร ถาริยะ         ต่อ 803            Fax 0 2617 1703          E-mail: supaporn@masci.or.th