Stakeholder Engagement Series

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อนำเสนอแนวทางและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแนวทางของมาตรฐาน AA 1000 SES โดยนำหลักการ PDCA มาใช้ในการสร้างกระบวนการและระบบการบริหารการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ การชี้บ่งและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดวิธีการและแนวทางในการสานเสวนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาบุคลากรในการสานเสวนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม การจัดทำรายงานการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในเรื่องดังกล่าวจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้องค์กรได้มีกลไกและ วิธีการในรับรู้ถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งจะ นำไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001, ISO 22000, ISO 22301 เป็นต้น

ตารางอบรม (In House)

กิจกรรม ขอใบเสนอราคา
Introduction to Interested Party Management
Introduction to AA 1000SES