Energy Management System Series

มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน เป็นมาตรฐานสำหรับการอนุรักษ์ และบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ตารางอบรม (In House)

กิจกรรม ขอใบเสนอราคา
Energy Management System Auditor (ISO 50001:2011)
Introduction and Internal Auditor ISO 50001:2011
ISO 50001:2011 Internal Auditor