Supply Chain Security Management System Series

มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยในโซ่อุปทานเป็นแนวทางสำหรับองค์กรในการกำหนด การนำไปปฏิบัติ การดูแลรักษา และการปรับปรุงระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อรับประกันความปลอดภัยให้กับห่วงโซ่อุปทาน ป้องกันบุคลากร สินค้า โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ รวมถึงการขนส่ง การป้องกันอุบัติเหตุ และการป้องกันผลกระทบที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น โดยมาตรฐานนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรทุกขนาด ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงระดับข้ามชาติ ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ การจัดเก็บสินค้า หรือการขนส่งในแต่ละช่วงของการผลิตหรือโซ่อุปทาน

ตารางอบรม (In House)

กิจกรรม ขอใบเสนอราคา
Supply Chain Security Management System Series