สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) ให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่

คุณภาพและความเชื่อมั่นในการให้บริการ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับรอง (Certification Body: CB) ให้บริการในด้านการรับรองระบบการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและมีคุณภาพ มีการปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมินและการรับรองอย่างสม่ำเสมอ เพราะมีการรักษามาตรฐานให้มีคุณภาพในระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติของสากล สถาบันฯได้นำมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1:2015 และ ISO 50003:2014  รวมถึง IAF Guidance มาใช้ปฏิบัติใน จนได้รับการตรวจประเมินและการรับรองระบบงาน (Accreditation) ตามมาตรฐานต่างๆ ดังกล่าว จากหน่วยรับรองระบบงาน 2 แห่ง ได้แก่

  1. คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ: กมช. (National Standardization Council of Thailand: NSC)
    ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1:2015
  2. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1:2015

จากคุณภาพการให้บริการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนี้เอง ทำให้องค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยและองค์การภาครัฐมีความเชื่อมั่นใน คุณภาพการตรวจประเมินของสถาบันฯ และได้ใช้บริการการตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดมา

สิทธิประโยชน์จากการได้รับการรับรอง

การยอมรับจากลูกค้า

ผู้ได้รับการรับรองสามารถใช้ใบรับรองและเครื่องหมายการรับรองเป็นสื่อในการ ประชาสัมพันธ์ ถึงมาตรฐานการจัดการที่องค์กรได้รับการรับรอง เพื่อให้เกิดการยอมรับจากลูกค้า

การซื้อขายกับหน่วยราชการ

ได้สิทธิประโยชน์ในการซื้อขายกับหน่วยราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ ให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งได้รับการรับรอง ISO 9001 ตามขอบข่ายที่หน่วยรับรองระบบงาน NSC ให้การรับรอง

การสนับสนุนผู้ประกอบการ

ได้สิทธิประโยชน์ตาม กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเป็นระยะเวลา 5 ปี ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 ตามขอบข่ายที่หน่วยรับรองระบบงาน NSC ให้การรับรอง

การยกเว้นค่าธรรมเนียม

ได้รับการสนับสนุนผู้ประกอบการในการรับรองโดยผ่านโครงการต่างๆ จากภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ

 

ถ้าท่านใดประสงค์จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ได้รับการรับรองจากสถาบันฯ
หรือรายชื่อผู้ได้รับการรับรองจากสถาบันฯ ที่ถูกพักใช้การรับรอง
และ/หรือเพิกถอนการรับรองจากสถาบันฯ ในปัจจุบัน ให้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

คุณศราวดี ยิ้มฟ้อย
โทร 02-6171727 ต่อ 303 ฝ่ายรับรองระบบ