สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) ให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่

1. Quality Management Systems

2. Environmental & Energy Management Systems

3. Sustainability Management Systems

4. Occupational Health & Safety Management Systems

5. Food Safety Management Systems

6. Organizational Resilience Management Systems

7. Integrated Management System

8. Information Technology Management Systems

9. Innovation Management System

10. Educational Organizations and Knowledge Management Systems

คุณภาพและความเชื่อมั่นในการให้บริการ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับรอง (Certification Body: CB) ให้บริการในด้านการรับรองระบบการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและมีคุณภาพ มีการปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมินและการรับรองอย่างสม่ำเสมอ เพราะมีการรักษามาตรฐานให้มีคุณภาพในระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติของสากล สถาบันฯได้นำมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1:2015 และ ISO 50003:2014  รวมถึง IAF Guidance มาใช้ปฏิบัติใน จนได้รับการตรวจประเมินและการรับรองระบบงาน (Accreditation) ตามมาตรฐานต่างๆ ดังกล่าว จากหน่วยรับรองระบบงาน 2 แห่ง ได้แก่

  1. คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ: กมช. (National Standardization Council of Thailand: NSC)
    ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1:2015
  2. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1:2015

จากคุณภาพการให้บริการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนี้เอง ทำให้องค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยและองค์การภาครัฐมีความเชื่อมั่นใน คุณภาพการตรวจประเมินของสถาบันฯ และได้ใช้บริการการตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดมา

1. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำระบบ

ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อขอการรับรองระบบ

2. ขั้นตอนการขอรับการรับรองระบบ

ขั้นตอนการขอรับการรับรองระบบ

3. ข้อแตกต่างของการตรวจประเมินแบบ On-Site และ  On-line

ข้อแตกต่างของการตรวจประเมินแบบ On-Site และ On-line

 

สิทธิประโยชน์จากการได้รับการรับรอง

การยอมรับจากลูกค้า

ผู้ได้รับการรับรองสามารถใช้ใบรับรองและเครื่องหมายการรับรองเป็นสื่อในการ ประชาสัมพันธ์ ถึงมาตรฐานการจัดการที่องค์กรได้รับการรับรอง เพื่อให้เกิดการยอมรับจากลูกค้า

การซื้อขายกับหน่วยราชการ

ได้สิทธิประโยชน์ในการซื้อขายกับหน่วยราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ ให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งได้รับการรับรอง ISO 9001 ตามขอบข่ายที่หน่วยรับรองระบบงาน NSC ให้การรับรอง

การสนับสนุนผู้ประกอบการ

ได้สิทธิประโยชน์ตาม กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเป็นระยะเวลา 5 ปี ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 ตามขอบข่ายที่หน่วยรับรองระบบงาน NSC ให้การรับรอง

การยกเว้นค่าธรรมเนียม

ได้รับการสนับสนุนผู้ประกอบการในการรับรองโดยผ่านโครงการต่างๆ จากภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ

 

ถ้าท่านใดประสงค์จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ได้รับการรับรองจากสถาบันฯ
หรือรายชื่อผู้ได้รับการรับรองจากสถาบันฯ ที่ถูกพักใช้การรับรอง
และ/หรือเพิกถอนการรับรองจากสถาบันฯ ในปัจจุบัน ให้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

คุณศราวดี ยิ้มฟ้อย
โทร 02-6171727 ต่อ 303 ฝ่ายรับรองระบบ