มาตรฐานระบบการจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO 20000 -1)

ระบบการจัดการด้านงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมการจัดการตลอดวงจรของงานด้านการบริการ  ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การเปลี่ยนแปลง การส่งมอบ ไปจนถึงการปรับปรุงด้านงานบริการ  เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดด้านบริการ และสามารถส่งมอบบริการให้ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

มาตรฐานระบบการจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • ยกระดับงานบริการและเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ
  • แสดงภาพลักษณ์และให้มุมมองที่ดีต่อคู่ค่า ซัพพลายเออร์และลูกค้า
  • ช่วยให้องค์กรสามารถเปรียบเทียบระดับของงานบริการ และการประเมินประสิทธิภาพงานบริการ
  • แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและคุณภาพของงานบริการ
  • สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  • ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงตลาดสำคัญใหม่ๆ
  • สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน