ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย – ข้อกำหนดสำหรับการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการ (MICE)

การจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการไม่ว่าในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติมีผู้เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วม สื่อมวลชนและผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ถ้ามีอุบัติการใดๆเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการในทุกๆระดับมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ อุบัติการณ์จากภัยคุกคาม ทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เช่น คลื่นยักษ์สึนามิ แผ่นดินไหว หรือเกิดขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์ เช่น การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม ทั้งนี้เพื่อทำให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ในยามวิกฤตต่างๆได้
การนำมาตรฐานฉบับนี้ไปใช้ในองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ จะทำให้องค์กรเหล่านั้นสามารถเตรียมความพร้อม สามารถรับมือต่ออุบัติการณ์ การประสานงาน การตอบสนองต่อสถานการณ์และการฟื้นฟูภายหลังจากอุบัติการณ์นั้นได้อย่างมี ประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มารับบริการได้อย่างสูง
นอกจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัด ประชุม สัมมนา และนิทรรศการแล้ว มาตรฐานนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ขนาด สภาพพื้นที่ วัฒนธรรม และสังคมที่มีความแตกต่างกัน อันจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการและปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านการรักษาความ ปลอดภัย และมีการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่องค์กรเกี่ยวข้อง โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบและโครงสร้างระบบการจัดการด้านการรักษา ความปลอดภัยซึ่งสามารถจะนำไปบูรณาการกับระบบการจัดการด้านอื่นๆที่องค์กรมี การดำเนินการอยู่แล้ว เช่น ระบบการบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้ ความสำเร็จของระบบการจัดการในองค์กรย่อมขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุด ที่ต้องกำหนดนโยบายการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน (procedure) รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ที่จะสามารถทำให้บรรลุต่อนโยบายที่กำหนดไว้
มาตรฐานฉบับนี้ ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ สามารถประเมิน และจัดการต่อการรักษาความปลอดภัย และสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ภัยคุกคาม ความเสี่ยง การประเมินจุดอ่อนและภาวะวิกฤต ( vulnerability and criticality assessment) รวมทั้ง กิจกรรมและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม ความเสี่ยง และอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย และผลกระทบต่อเป้าหมายในการปรับปรุงสมรรถนะของการรักษาความปลอดภัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

มาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย - ข้อกำหนดสำหรับการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการ (MICE)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
5. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download