Integrated Management System Series

ระบบการจัดการแบบบูรณาการ เป็นการรวบรวมระบบการจัดการหลายระบบให้เป็นระบบเดียว เพื่อความเป็นเอกภาพของระบบ ลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดปริมาณเอกสาร

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
3 ก.ค. 2567 Integrated Management System Internal Auditor (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018)
16 ก.ย. 2567 Instrument Management for ISO standards
23 ก.ย. 2567 Integrated Management System Internal Auditor (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018)
11 ธ.ค. 2567 Integrated Management System Internal Auditor (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018)

ตารางอบรม (In House)

กิจกรรม ขอใบเสนอราคา
Integrated Management System Internal Auditor (9001,14001,18001)