Labor Management System Series

มาตรฐานระบบการจัดการแรงงาน เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน มาตรฐานระบบการจัดการแรงงาน ช่วยให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ตารางอบรม (In House)

กิจกรรม ขอใบเสนอราคา
Labor Management System Series