Info-01

ขั้นตอนการขอรับการรับรองระบบ

 DOWNLOAD  
Info-02

การเตรียมความพร้อม
เพื่อขอรับการรับรองระบบ

 DOWNLOAD  
Info-03

ความแตกต่างการตรวจประเมิน
แบบ On-line VS On-Site

 DOWNLOAD  
Info-05

องค์ประกอบของ Resilient Organization

 DOWNLOAD  
Info-04

6 เหตุผลที่องค์กรควรจัดทำระบบ
ตามมาตรฐาน

 DOWNLOAD