สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.)ให้บริการระบบข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และการเตือนภัย ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ Standard Intelligence Unit ให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบด้านการมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังให้บริการความรู้และข้อมูลผ่านบทความทางวารสารออนไลน์ MASCI Innoversity ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ด้านการดำเนินกลยุทธ์และการบริหารอนาคตสำหรับผู้บริหารต่อไป