ISO/IEC 17021 มาตรฐานข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการ

มาตรฐานนี้ใช้ในหน่วยรับรองระบบการจัดการ ที่เป็นหน่วยงานประเภทบุคคลที่สาม (Third Party) ซึ่งแสดงถึงความสามารถ ความสม่ำเสมอ และความเป็นกลางในกิจกรรมการตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการ

ตัวอย่างหน่วยรับรองระบบการจัดการ : หน่วยรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) หน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) หน่วยรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHASAS 18001/ TIS 18001) เป็นต้น

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
12 ก.ย. 2567 Introduction to ISO/IEC 17021-1 (Management System Certification Body)
16 ธ.ค. 2567 Introduction to ISO/IEC 17021-1 (Management System Certification Body)