ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนกับ MASCI

MASCI ขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ด้วย “พนักงาน” เราจึงให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นลำดับแรก และมีนโยบายในการส่งเสริมความมั่นคงของพนักงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนาและแสดงออกถึงความสามารถของตนเองตามวัฒนธรรมองค์กรของเรา

career_03

SSELF LEARNING
สนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
MMASTERY
ส่งเสริมให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทำงาน และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
AAGILITY
พัฒนาความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
RRESOURCEFULNESS
สนับสนุนการสร้างและแสวงหาแหล่งข้อมูลจากเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
TTRUSTWORTHNESS
เสริมสร้างบุคลิคภาพ และความสามารถให้น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกองค์กร

 

มาร่วมงานกับเราเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ
และเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน