Food Safety Management System Series

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ ISO 22000, HACCP, GMP เพื่อการควบคุมการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย เหมาะสมต่อการบริโภค

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
11 พ.ย. 2562 ISO 22000:2018 Introduction and Internal Auditor
18 พ.ย. 2562 FSPCA Preventive Controls for Human Food

ตารางอบรม (In House)

กิจกรรม ขอใบเสนอราคา
Introduction & Internal Auditor GMP/HACCP
Introduction and Internal Auditor ISO22000:2005