Occupational Health and Safety Management System Series

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นข้อกำหนดที่มุ่งเน้นการลดและการควบคุมอันตรายและความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วย และการสูญเสีย แก่ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานในนามองค์กร

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
10 ก.ค. 2567 ISO 45001:2018 Introduction and Internal Auditor
19 ส.ค. 2567 CQI and IRCA Certified ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor Training (PR357 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:2477]
4 พ.ย. 2567 ISO 45001:2018 Introduction and Internal Auditor
11 พ.ย. 2567 CQI and IRCA Certified ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor Training (PR357 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:2477]

ตารางอบรม (In House)

กิจกรรม ขอใบเสนอราคา
Introduction and Internal Auditor TISI/OHSAS 18001
IRCA Certified OHSAS 18001:2007 Auditor Conversion Training (IRCA Reg.No.A16834)