Occupational Health and Safety Management System Series

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นข้อกำหนดที่มุ่งเน้นการลดและการควบคุมอันตรายและความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วย และการสูญเสีย แก่ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานในนามองค์กร

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
19 ส.ค. 2563 ISO 45001:2018 Introduction and Internal Auditor
21 ก.ย. 2563 IRCA Certified ISO 45001:2018 Auditor Migration OHSMS Training Course – Module 2 (IRCA PT251 Course Specification) (IRCA Reg. No.1928)
8 ต.ค. 2563 ISO 45001:2018 Internal Auditor
22 ต.ค. 2563 Migration to ISO 45001:2018
9 พ.ย. 2563 IRCA Certified ISO 45001:2018 Lead Auditor OHSMS Training Course (IRCA PR357 Course Specification) (IRCA Reg. No.1929)
18 พ.ย. 2563 ISO 45001:2018 Introduction and Internal Auditor
14 ธ.ค. 2563 Migration to ISO 45001:2018

ตารางอบรม (In House)

กิจกรรม ขอใบเสนอราคา
Introduction and Internal Auditor TISI/OHSAS 18001
IRCA Certified OHSAS 18001:2007 Auditor Conversion Training (IRCA Reg.No.A16834)