Occupational Health and Safety Management System Series

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นข้อกำหนดที่มุ่งเน้นการลดและการควบคุมอันตรายและความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วย และการสูญเสีย แก่ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานในนามองค์กร

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
25 ต.ค. 2565 ISO 45001:2018 Internal Auditor
2 พ.ย. 2565 ISO 45001:2018 Introduction and Internal Auditor
7 พ.ย. 2565 Migration to ISO 45001:2018 (2 days)
14 พ.ย. 2565 CQI and IRCA CERTIFIED ISO 45001:2018 OHSMS LEAD AUDITOR TRAINING (PR357 Course Specification) (Course Reg No: 1929)

ตารางอบรม (In House)

กิจกรรม ขอใบเสนอราคา
Introduction and Internal Auditor TISI/OHSAS 18001
IRCA Certified OHSAS 18001:2007 Auditor Conversion Training (IRCA Reg.No.A16834)