IRCA Certified OHSAS 18001:2007 Auditor Conversion Training (IRCA Reg.No.A16834)

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร
 2. บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจจะเป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 3. ผู้ที่เป็น SMR (Safety Management Representative) คณะทำงาน หรือผู้ที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจติดตาม หรือผู้สนใจทั่วไป
 4. ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐาน และความเข้าใจในมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 พอสมควร รวมถึงการนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปประยุกต์ใช้
 5. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมมีความประสงค์ต้องการนำหลักฐานการฝึกอบรมไปขึ้นทะเบียนกับองค์กร IRCA ผู้เข้าอบรมต้องผ่านหลักสูตร QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS (QMS) AUDITOR / LEAD AUDITOR (ISO 9001:2008) TRAINING COURSE (IRCA Reg. No. A18021) – Licensed by IQCS Certification (IRCA Approved to A09422) 5 day มาก่อน จึงจะสามารถไปขึ้นทะเบียนในระบบ OH&S 18001 ได้
 6. ผู้เข้าอบรมควรมีความเข้าใจภาษาอังกฤษ เนื่องจากมาตรฐานและเอกสารประกอบการอบรมบางฉบับเป็นภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าอบรม (Pre-Requisite) 
 1. ผู้สมัครฝึกอบรมจะต้องสำเร็จหลักสูตร Auditor/Lead Auditor – 5 วัน ที่ขึ้นทะเบียนกับ IRCA ในมาตรฐานอื่นๆ มาก่อน เช่น QMS, EMS, ISMS
 2. มีความเข้าใจในประเด็นด้านอาชีอนามัยและความปลอดภัย
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 1. ทราบหลักการ แนวปฏิบัติ  และนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ รวมทั้งการตีความข้อกำหนด และขอบข่ายในการประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
 2. ทราบเทคนิค กระบวนการ รวมทั้งหลักการประเมินอันตรายและความเสี่ยง การตอบสนองและการเตรียมการต่อภาวะฉุกเฉิน
 3. ทราบขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ การดำเนินการและการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน รวมทั้งสามารถรวบรวม วิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบ และการตัดสินใจตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินที่เกี่ยวข้อง
 4. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจาก IQCS ประเทศสิงคโปร์ (IRCA Approved To A09422)
หัวข้อการฝึกอบรม
 1. ความรู้พื้นฐาน เนื้อหา และหลักการที่สำคัญของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 2. คำจำกัดความและคำอธิบายที่ใช้ในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและความรู้เบื้องต้นของต้นแบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของระบบ นโยบายระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การวางแผนการนำไปใช้ การดำเนินการตรวจสอบ การปฏิบัติการแก้ไข และการทบทวนของฝ่ายบริหาร
 3. กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
 4. ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยจะเน้นหนักในการตีความหมายอย่างถูกต้อง และข้อกำหนดในการตรวจประเมิน
 5. การนำระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำหนดโครงสร้างองค์กร หน้าที่และความรับผิดชอบ  นโยบายระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดระบบเอกสารและเก็บรักษาบันทึก การตรวจประเมิน การทวนสอบและการทบทวนสถานะ
 6. ข้อแตกต่างระหว่างอันตรายและความเสี่ยง รวมทั้งวิธีการต่างๆ ของการประเมินอันตรายและความเสี่ยง
 7. ความสำคัญของภาวะฉุกเฉิน  แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน และการพัฒนาแผนอย่างมีประสิทธิผล
 8. กิจกรรมในการตรวจประเมินตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมทั้งวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน บทบาท ความรับผิดชอบและทักษะของผู้ตรวจประเมิน การจัดทำรายงานการตรวจประเมิน
 9. การเปรียบเทียบมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS) กับ มอก.18001 โดยเน้นในเรื่องข้อแตกต่าง สิ่งที่คล้ายคลึงกัน ประโยชน์ของการดำเนินการตามมาตรฐานทั้งสองไปพร้อมๆ กัน
 10. หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินกับ IRCA (www.irca.org)
 11. Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม
ลงทะเบียน