Introduction And Internal Auditor ISO/IEC 17065 (Product Certification Bodies)

หัวข้อการฝึกอบรม ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment) ได้แก่ นิยามคำศัพท์สำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างการตรวจสอบรับรองในประเทศ

ISO 22301 Lead Auditor/Auditor

ผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง พนักงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ พนักงานบริหารความเสี่ยง ประโยชน์ที่จะได้รับ ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน

ISO 22301 Internal Audit

ผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง พนักงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ พนักงานบริหารความเสี่ยง ประโยชน์ที่จะได้รับ สามารถตรวจติดตามภายในองค์กรในการนำข้อกำหนดไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ISO 22301 Implementation

ผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น พนักงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ พนักงานบริหารความเสี่ยง พนักงานบริหารกลยุทธ์

Introduction To ISO 22301

ผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น Chief Risk Officer

Introduction and Internal Auditor ISO 50001:2011

ผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานในองค์กร ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานข้อกำหนด ISO 50001:2011

Introduction and Internal Auditor ISO22000:2005

ผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้และปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ผู้ที่เป็นคณะทำงาน หรือผู้ที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคนิคต่าง ๆ