Introduction And Internal Auditor ISO/IEC 17065 (Product Certification Bodies)

หัวข้อการฝึกอบรม ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment) ได้แก่ นิยามคำศัพท์สำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างการตรวจสอบรับรองในประเทศ

ISO 22301 Lead Auditor/Auditor

ผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง พนักงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ พนักงานบริหารความเสี่ยง ประโยชน์ที่จะได้รับ ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน

ISO 22301 Implementation

ผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น พนักงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ พนักงานบริหารความเสี่ยง พนักงานบริหารกลยุทธ์

Introduction To ISO 22301

ผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น Chief Risk Officer

Introduction and Internal Auditor ISO 50001:2011

ผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานในองค์กร ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานข้อกำหนด ISO 50001:2011

Introduction and Internal Auditor ISO22000:2005

ผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้และปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ผู้ที่เป็นคณะทำงาน หรือผู้ที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคนิคต่าง ๆ

Introduction & Internal Auditor GMP/HACCP

ผู้เข้าร่วมการอบรม บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการจัดทำ คงไว้และปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ผู้ที่เป็นคณะทำงาน หรือผู้ที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและเทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจติดตาม