Introduction to ISO/IEC 17025 (Testing and Calibration Laboratories)

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ตรวจและผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบ
 2. ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน
 3. ผู้ที่เป็น QM (Quality Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบ
 4. ผู้ที่เป็น TM (Technical Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบ
 5. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำ และปรับปรุงระบบ
 6. ผู้สนใจทั่วไป
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 1. เข้าใจในหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) ข้อกำหนดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานด้านการตรวจสอบและรับรอง
 2. เข้าใจและสามารถตีความข้อกำหนดทั่วไปสำหรับห้องปฏิบัติการ เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินภายในได้
 3. ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
หัวข้อการฝึกอบรม
 1. ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment) ได้แก่ นิยามคำศัพท์สำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างการตรวจสอบรับรองในประเทศ การยอมรับร่วมในระดับสากล มาตรฐานด้านการตรวจสอบรับรองที่เกี่ยวข้อง
 2. ข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 เช่น
  • มีข้อกำหนดด้านระบบบริหารงาน 15 ข้อ คือ องค์กร ระบบการบริหารงาน การควบคุมเอกสาร การทบทวนข้อตกลง ข้อเสนอและสัญญา การจ้างเหมาช่วงการทดสอบและสอบเทียบ การจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ การให้บริการต่อผู้ใช้บริการ ข้อร้องเรียน การควบคุมการทดสอบ/และหรือสอบเทียบที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การปรับปรุง การปฏิบัติการแก้ไข การปฏิบัติการป้องกัน การควบคุมบันทึก การตรวจติดตามคุณภาพภายใน การทบทวนการบริหารงาน
  • มีข้อกำหนดระบุไว้ 10 ข้อ คือ ข้อกำหนดทั่วไป บุคลากร สถานที่และภาวะแวดล้อม วิธีทดสอบและวิธีสอบเทียบและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี เครื่องมือ ความสอบกลับได้ของการวัด การชักตัวอย่าง การจัดการตัวอย่างทดสอบและสอบเทียบ การประกันคุณภาพผลการทดสอบและสอบเทียบ การรายงานผล
 3. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ และกรณีศึกษา
ลงทะเบียน