Future Management Series

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อนำเสนอแนวทางและกระบวนการในการบริหารอนาคต ครอบคลุมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของบริบทภายในและภายนอก การหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การสร้างเหตุการณ์ในอนาคต รวมทั้งกระบวนการขั้นตอนในการสร้างภาพจำลองอนาคต เพื่อเป็นจุดกำเนิดของการกำหนดกลยุทธ์ การพัฒนานวัตกรรม การบริหารความเสี่ยงและความไม่แน่นอนขององค์กร

ตารางอบรม (In House)

กิจกรรม ขอใบเสนอราคา
Introduction to Future Management