สรอ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ‘หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น” ปี 2562

สรอ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี วันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ‘หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น” ปี 2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ มกอช.

สรอ. ร่วมประชุมวิชาการ ISO/TC 292 The Role of TC 292 in Economic Resilience to Support UN SDGs

เมื่อวันที่ 8 – 13 กันยายน 2562 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 292/WG 2 Continuity and Organizational Resilience ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 150 คน จาก 30 ประเทศ

สรอ. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานและกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรม “What’s Next for Innovation? ก้าวต่อไปของนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม”

สรอ. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานและกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรม “What’s Next for Innovation? ก้าวต่อไปของนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม” ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2562 และมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับสถานประกอบการด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากล จำนวน 25 แห่ง

สรอ. ร่วมใจ ดำเนินโครงการจิตอาสา “มอบถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน”

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI ได้จัดทำและดำเนินโครงการ “มอบถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกอันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม และเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ป่วยของโรงพยาบาล

สรอ. ยกระดับความรู้ความสามารถและทักษะด้านมาตรฐานการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SME/VSE/Start Up ต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ SME Promotion Project

สรอ. จัดฝึกอบรมบุคลากรของผู้ประกอบการ SME/VSE/Start Up หลักสูตรด้านการจัดการคุณภาพ ระดับเบื้องต้น (Beginner) และหลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ระดับเบื้องต้น (Beginner) และระดับนักปฏิบัติ (Practitioner) ภายใต้โครงการ SME Promotion Project IV

สรอ. ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการทางวิชาการ งาน “Network Show & Share คลัสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร”

สรอ. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมออกบูธจัดนิทรรศการทางวิชาการงาน “Network Show & Share คลัสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร” จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในการดำเนินโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามแนวทางคลัสเตอร์ (Cluster) วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแซฟไฟร์
ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

สรอ. แสดงความยินดีกับสถาบันอาหาร ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร (สอห.) หรือ NFI ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก.9001-2559 (ISO 9001:2015)

สรอ.จัดสัมมนา Introduction to ISO 30401:2018 Knowledge Management Systems – Requirements ความท้าทายการจัดการองค์ความรู้ขององค์กรในยุคดิจิตัล

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI จัดสัมมนาวิชาการ “มาตรฐานระบบการจัดการองค์ความรู้ (ISO 30401:2018 Knowledge Management Systems – Requirements)” โดยมีคุณชานินท์ จันทร์พัฒนะ ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนกบริการฝึกอบรม ฝ่ายบริการเทคนิค เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีผู้ประกอบธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 120 ราย

พลิกวิกฤตโลกร้อนเป็นโอกาสทางธุรกิจ

อนาคตโลกของเราขึ้นอยู่กับความพยายามในการจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมาตรฐานสากลที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดลำดับความสำคัญและพัฒนาการปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายด้านปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ จึงนับว่าเป็นการพลิกวิกฤตโลกร้อนให้เป็นโอกาสทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ไอเอสโอพัฒนามาตรฐานเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน

คณะกรรมการ ISO/TC 323, Circular economy มีเป้าหมายที่จะเปิดเผยทุกแง่มุมของเศรษฐกิจหมุนเวียนรวมทั้งการจัดซื้อภาครัฐ การผลิต การกระจาย และตลอดทั้งช่วงชีวิตรวมทั้งในเรื่องที่กว้างขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนสังคม และการประเมิน เช่น ฟุตพริ้นท์ของระบบหมุนเวียนหรือดัชนีชี้วัด เป็นต้น