ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ร่วมสัมมนา GFT Forum 2023

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ร่วมสัมมนา GFT Forum 2023 พลิกโฉมอุตสาหกรรมสิ่งทอสู่อนาคตที่ยั่งยืน CHANGE FOR BETTER : SASTAINABILITY IN THE TEXTILE INDUSTRY ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง MR222 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือก “รางวัลอุตสาหกรรม” ประจำปี 2566 รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย (The Prime Minister’s Industry Award 2023)

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้ารับการคัดเลือก “รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทการบริหารจัดการที่ดี” เพื่อแสดงถึงการเป็นองค์กรศักยภาพด้านบริหารจัดการที่โดดเด่นและสอดคล้องตามแนวคิด ESG พร้อมก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่ดีมี MIND โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall)

ประกาศสถาบันฯ ที่ 12/2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลงทะเบียนฟรี! สัมมนาเนื่องในวันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day) ภายใต้หัวข้อ “Supporting the Future of Global Trade”

จัดโดย สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

ประกาศสถาบันฯ ที่ 11/2566 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 และเอกสารจัดซื้อจัดจ้างฯ เลขที่ 05/2566 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้ตรวจประเมินตาม “ข้อกำหนดความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานว่าด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยในงานขนส่ง (มรท.8003)”

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI/ สรอ. เรียนเชิญผู้ตรวจประเมินที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้ตรวจประเมินตาม “ข้อกำหนดความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานว่าด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยในงานขนส่ง (มรท.8003)” ภายใต้โครงการพัฒนาข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่ง

กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้สำหรับสถานประกอบกิจการตาม “ข้อกำหนดความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานว่าด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยในงานขนส่ง (มรท.8003)”

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI/ สรอ. เรียนเชิญสถานประกอบกิจการที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้สำหรับสถานประกอบกิจการตาม “ข้อกำหนดความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานว่าด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยในงานขนส่ง (มรท.8003)” ภายใต้โครงการพัฒนาข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่ง

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงาน

ประกาศสถาบันฯ ที่ 10/2566 เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงาน และเอกสารจัดซื้อจัดจ้างฯ เลขที่ 04/2566 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

องค์กรก้าวไกลด้วยมาตรฐานสากล

การนำมาตรฐานไปใช้ทำให้เกิดประโยชน์มากมาย เช่น ปรับปรุงกระบวนการภายในบริษัท ลดของเสียและต้นทุนภายใน เพิ่มประสิทธิภาพของการวิจัยและพัฒนา สร้างสรรค์กระบวนการทางธุรกิจและนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม ทำให้ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ลง ช่วยให้มีการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่ เป็นต้น

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall)

ประกาศสถาบันฯ ที่ 9/2566 เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) และเอกสารจัดซื้อจัดจ้างฯ เลขที่ 03/2566 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566