สรอ. กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนการให้บริการต่างๆ เป็นแบบบริการออนไลน์ และให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (WFH)

จากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อโควิด -19 ยังคงทวีความรุนแรงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด – 19 และสอดคล้องตามข้อกำหนด/มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ภาครัฐกำหนด สถาบันฯ จึงให้พนักงานปฎิบัติงานจากที่บ้านและให้บริการแบบออนไลน์ต่อเนื่องจนถึงวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564

มาตรฐานใหม่ช่วยองค์กรจัดการเพื่อความโปร่งใส

เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ไอเอสโอได้เผยแพร่มาตรฐานที่มีชื่อว่า ISO 37002, Whistleblowing management systems – Guidelines ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการการแจ้งเบาะแสซึ่งให้แนวทางสำหรับการนำไปใช้ การจัดการ การประเมิน การบำรุงรักษา และปรับปรุงระบบการจัดการที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพสำหรับการแจ้งเบาะแส ซึ่งสามารถใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด รวมทั้ง SMEs และองค์กรที่ดำเนินงานระหว่างประเทศ

ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันสร้างโลกให้ยั่งยืน

การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ก็ยังมีความไม่เท่าเทียมกันเท่าใดนักและมีแนวทางปฏิบัติมากมายที่อาจขัดขวางความก้าวหน้าได้ ด้วยเหตุนี้ ไอเอสโอจึงพัฒนามาตรฐานสากลสำหรับหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขึ้นมาหลายฉบับด้วยกัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคางานจ้างดำเนินงานออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และบริหารการจัดการประชุม “โครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคางานจ้างดำเนินงานออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และบริหารการจัดการประชุม “โครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคางานจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2564

ประกาศสถาบันฯ ที่ 22/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคางานจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564

(ปิดรับสมัคร) สรอ. กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และเศรษฐกิจหมุนเวียนกับการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สรอ. กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญและ เศรษฐกิจหมุนเวียนกับการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. – 12.30 น. ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ไม่มีค่าใช้จ่าย (ปิดรับสมัคร)

การจัดงาน Subcon Thailand เลื่อนเป็นวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

สรอ. ขอยกเลิกการจัดสัมมนาดังกล่าว จนกว่าจะมีการจัดงาน Subcon Thailand ในปี 2565 ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาของ สรอ. ทราบต่อไป

สรอ. ได้ดำเนินโครงการ SME Promotion Project V เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SME/VSE ตามแนวทางสากล

โครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลกสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 5 (SME Promotion Project V)

ประกาศสถาบันฯ ที่ 19/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคางานจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ (Webinar)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคางานจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

สรอ. กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการปรับตัวเข้าสู่ GHPs and HACCP System Revision 5–2020” ผ่านโปรแกรม Zoom ไม่มีค่าใช้จ่าย (ปิดรับสมัคร)

สรอ. กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการปรับตัวเข้าสู่ GHPs and HACCP System Revision 5–2020” ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 12.30 น. ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด (ไม่เกิน 80 คน)