ISO 22301 ทางเลือกและทางรอดที่ยั่งยืนของธุรกิจยุคใหม่

ISO 22301 สามารถให้รายละเอียดมุมมองที่ชัดเจนว่าองค์กรควรดำเนินการอย่างไร และให้การนำเสนอข้อมูลเชิงลึกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และการจัดการทรัพยากร

การลดคาร์บอนการบินสากลกับ CORSIA

โครงการชดเชยและการลดคาร์บอนสำหรับการบินระหว่างประเทศ (CORSIA) เป็นโครงการระดับโลกเพื่อจัดการกับการปล่อยมลพิษจากการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ ข้อตกลงเมื่อปี 2559 โดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนดให้สายการบินต้องตรวจสอบและรายงานการปล่อยมลพิษตั้งแต่ปี 2562 และซื้อหน่วยลดการปล่อยมลพิษที่สร้างขึ้นโดยโครงการในภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมการควบคุมการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงกว่าระดับ 2020 จากปี 2564

กิจกรรม มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) ปี พ.ศ. 2565

สรอ. ขอเรียนเชิญสถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม หรือ รีสอร์ท และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านการบริหารสถานที่จัดงาน 3 ครั้ง และเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย กรณีที่ผ่านการรับรองจะได้รับตราสัญลักษณ์และใบรับรอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565 หรือเมื่อครบตามจำนวน

ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานขององค์กรด้วย ISO 50001

หนึ่งในมาตรฐานไอเอสโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้คือ มาตรฐาน ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงานซึ่งเมื่อปี 2563 (ค.ศ.2020) มีผู้ได้รับการรับรองทั่วโลกเกือบสองหมื่นราย และสำหรับองค์กรที่มุ่งมั่นที่จะจัดการกับผลกระทบ การอนุรักษ์ทรัพยากร และปรับปรุงการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ISO 50001 คือคำตอบที่ดี

สรอ. ร่วมงาน MICE Standards Day 2022 “Be The Region’s Leader in MICE Standards”

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ร่วมงาน MICE Standards Day 2022 “Be The Region’s Leader in MICE Standards” ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) โดยในงานมีพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Sustainable Event Management Standard: TSEMS) และมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) และมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard: AMVS) ประจำปี 2565 และกิจกรรม TMVS Partnership Matching Day เพื่อยกระดับการให้บริการของผู้ประกอบการไมซ์ (MICE) ของประเทศไทย

ไอเอสโอกับมาตรฐานเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศ

วอลเตอร์ คอล์เลนบอร์น ที่ปรึกษาด้านสภาพภูมิอากาศของบริษัท อเดลฟีฯ (adelphi) และผู้ประสานงานของคณะทำงานที่พัฒนามาตรฐาน ISO14091 อธิบายว่า การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับสิ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือ gap ขององค์กรเป็นส่วนสำคัญของการปรับตัว ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คณะทำงานจัดหาเครื่องมือเพื่อนำมาพิจารณาในการพัฒนามาตรฐานดังกล่าว

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2565 เพื่อขอรับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ขึ้นทะเบียนกับ สสว. เพื่อขอรับบริการผ่านระบบ BDS และรับสิทธิ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากงานบริการด้านการตรวจประเมินและอื่นๆ ของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ISO 41001 ช่วยจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างมีประสิทธิผล

มาตรฐาน ISO 41001 เป็นมาตรฐานที่ไอเอสโอพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด โดยให้ความสำคัญกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากลซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการบริหารจัดการที่ประกอบด้วยการเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนในด้านกลยุทธ์ ยุทธวิธี และการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิผล

จัดการความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือแพทย์ด้วย ISO 14971

หลังจากไอเอสโอได้พัฒนามาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 เมื่อปี 2559 (ค.ศ.2016) เพื่อให้อุตสาหกรรมการแพทย์ได้นำระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพไปใช้งานแล้ว สามปีต่อมา ไอเอสโอก็ได้เผยแพร่มาตรฐาน ISO 14971, Medical devices – Application of risk management to medical devices ซึ่งเป็นข้อกำหนดด้านการจัดการความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะ เนื่องจากอันตรายเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงกับผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ได้

ช่วงฝุ่นตลบกับวิกฤตโควิค19 – ISMED จับสัญญาณ เข็มทิศธุรกิจชี้ช่อง 6 เศรษฐกิจกระแสใหม่

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมมือกับ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) จัดงาน “พลิกเมือง 6 เศรษฐกิจกระแสใหม่ ขุมทรัพย์ขับเคลื่อนประเทศไทย” ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Power up SMEs towards Next Boom” โดยได้สะท้อนมุมมอง 360 องศา กลุยทธ์เชิงรุกในปี 2022