งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยี CBM DAY 2020 “CREATIVE TALENTS”

กลับมาอีกครั้ง สำหรับงานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีที่ชาว Maintenance รอคอย พบกันงาน CBM Day 2020 ภายใต้แนวคิด “Creative Talents” วันที่ 13-14 ก.พ. 63 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี พิเศษ!!! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธ.ค. 62 ราคาเพียง 800 บาท/ท่าน เท่านั้น!!!

ขอเชิญร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) ISO 50001:2018

เชิญร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) ISO 50001:2018 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 50001:2018 ในแต่ละข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยน รวมทั้ง มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานร่วมกับผู้เข้าร่วมสัมมนาและทีมวิทยากรของ สรอ. ด่วนรับจำนวนจำกัด!!

ทำไมต้องจัดซื้ออย่างยั่งยืน

มาตรฐานอาหารที่ไอเอสโอพัฒนาขึ้นมานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งภาคการเกษตรด้วย ทำให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากแนวทางและวิธีปฏิบัติของมาตรฐานไอเอสโอนับตั้งแต่การเพาะปลูก ไปจนถึงการผลิตและการบรรจุหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการตอบสนองต่อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และทำให้เกิดความปลอดภัยและความยั่งยืน ซึ่งสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาของโลกในด้านโภชนาการและการยุติความหิวโหยได้

มาตรฐานไอเอสโอช่วยยกระดับการท่องเที่ยวสากล

พาลัด ซิงห์ พาเทล รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของอินเดียซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันท่องเที่ยวโลกกล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในภาคส่วนชั้นนำที่มีการจ้างงานถึง 10% ของการจ้างงานทั่วโลก และการพัฒนาการท่องเที่ยวมีส่วนเชื่อมโยงโดยตรงต่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาตรฐานหลายมาตรฐานของไอเอสโอมีส่วนช่วยสนับสนุนให้โลกมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างงานที่ดี มีคุณค่ามากขึ้นด้วย

สรอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สวพ.ทบ. เนื่องในโอกาสการเข้าเยี่ยมชมและประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร

MASCI ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก (สวพ. ทบ.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมและประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยเฉพาะด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง SHARING สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สรอ. ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 8 ระดับ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI ได้ดำเนินโครงการ “ทบทวนมาตฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ” ให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework: NQF) 8 ระดับ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (Asean Qualification Referencing Framework: AQRF) โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. มอบหมายให้ สรอ. ดำเนินโครงการฯ

ฉลอง “อพอลโล่ 11” ครบรอบ 50 ปี

ปัจจุบัน ความพยายามในเรื่องของการมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของยานอวกาศปรากฏอยู่ในการดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 20 20, Aircraft and space vehicles ซึ่งมีผลงานการพัฒนามาตรฐานแล้วเสร็จไปถึง 668 ฉบับ และยังมีมาตรฐานที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาอีก 218 ฉบับ โดยมีเลขานุการของคณะกรรมการวิชาการคือ ANSI ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ได้ส่งนักบินอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์เป็นคนแรกของโลกนั่นเอง

แนะนำมาตรฐานใหม่ ช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อน

มาตรฐานใหม่ที่กำลังพัฒนานี้มีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดที่เรียกว่าการแผ่รังสี (radiative forcing) ซึ่งมีความแตกต่างระหว่างพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีการดูดซับไปโดยโลกของเราและพลังงานที่มีการแผ่รังสีกลับไปยังอวกาศ ซึ่งเมื่อพลังงานที่กำลังแผ่เข้ามายังโลก มีมากกว่าพลังงานที่กลับออกไป ชั้นบรรยากาศของโลกจึงเกิดความอุ่น ดังนั้น อุณหภูมิของโลกจึงสูงขึ้น

สรอ. แสดงความยินดีกับบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ในโอกาสได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI พร้อมด้วย นายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน มอก.14001-2559 (ISO 14001:2015)

สรอ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ‘หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น” ปี 2562

สรอ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี วันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ‘หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น” ปี 2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ มกอช.