กิจกรรม มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) ปี พ.ศ. 2567

หลักการและเหตุผล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน): สสปน. ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) เพื่อยกระดับการให้บริการสถานที่จัดงานซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการให้บริการของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ในภูมิภาคเอเชียและระดับโลก

MASCI แสดงความยินดี สสท. ได้รับใบรับรอง ISO 9001

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ สายงานบริการ 2

สรอ. เรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา “พัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรผ่านตัวชี้วัดและระบบ CEPAS เพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ” และสมัครเข้าร่วม “โครงการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรม ให้มีการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร ปีที่ 3” ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันรับรองมาตรฐาน (สรอ.) ได้รับมอบหมายจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ในการดำเนิน “โครงการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรม ให้มีการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร ปีที่

MASCI ประชุมหารือสำนักงาน ป.ป.ช.เพื่อผลักดันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้ ISO 37001

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักงาน ป.ป.ช. (NACC) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการผลักดันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใช้มาตรฐานสากล ISO

MASCI หนุน BMA เตรียมพร้อมเข้าสู่ ISO 37001 ระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ได้รับเชิญจากกรุงเทพมหานคร (กทม./BMA) เป็นวิทยากรร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI) ใน โครงการเตรียมความพร้อมองค์กรสู่มาตรฐาน

MASCI จัดสัมมนา “CEMS/มตช.2 เล่ม 2 ทำให้ดี ทำให้เด่น ทำให้ดัง”

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) จัดสัมมนาเรื่อง “CEMS มตช. 2 เล่ม 2 ทำให้ดี ทำให้เด่น ทำให้ดัง” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดย ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับรองระบบ และกำกับดูแลสายธุรกิจ Conformity Assessment Bodies (CAB) ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจเจตนารมณ์ แนวคิด หลักการและปัจจัยความสำเร็จของการนำมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปฏิบัติ ตลอดจนสามารถลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ

มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Sustainable Event Management Standard)

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (TSEMS)