สรอ. แสดงความยินดีกับ กฟผ.ในโอกาสได้รับถ้อยแถลงการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Verification Statement) ตามมาตรฐาน ISO14064-1

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI พร้อมด้วยนายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้รับถ้อยแถลงการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช อาคาร ต. 040 สำนักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อ 17 มกราคม 2563

เมื่อมืออาชีพต้องการมาตรฐานสากล

ไอเอสโอได้พัฒนาข้อตกลงเชิงปฏิบัติการสากล International Workshop Agreement (IWA) สองส่วนซึ่งกำหนดความรู้ความสามารถสำหรับองค์กรทั่วโลก เพื่อการยอมรับสำหรับแนวทางระดับสากล และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมืออาชีพที่ทำการพัฒนามาตรฐาน

มาตรฐานสากลเพื่ออาหารปลอดภัย

มาตรฐานล่าสุดที่ไอเอสโอได้ตีพิมพ์เผยแพร่ คือ ISO/TS 22002-5, Prerequisite programmes on food safety – Part 5: Transport and storage ซึ่งมีโครงสร้างข้อกำหนดเกี่ยวกับ PRPs สำหรับการขนส่งและการจัดเก็บในห่วงโซ่อาหาร

สรอ.ให้การต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ) ในโอกาสการตรวจเยี่ยม สรอ.

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI ได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายรัฐชยุตม์ รุ่งจารุพันธ์ คณะทำงาน ตรวจเยี่ยม สรอ. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง SHARING สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สรอ. รับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบงานหน่วยรับรอง QMS, EMS, OHSMS (TIS 18001), TLS & EnMS และการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง OHSMS (ISO 45001) จาก NSC

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.) หรือ ONSC เมื่อวันที่ 26, 28-29 พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม 2562

สรอ. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI พร้อมด้วย นายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการเป็นหน่วยจัดอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จึงกำหนดการจัดอบรม หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน หากท่านสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้

สรอ. มอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI พร้อมด้วยนายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ในโอกาสรับมอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1:2013) ในขอบข่าย การบริหารจัดการนวัตกรรมในการให้บริการด้านไปรษณีย์และโลจิสติกส์ ณ ห้องแสตมป์ทอง หอประชุมไปรษณีย์ไทย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

สรอ. ขอแสดงความยินดีกับคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

ทำไมต้องจัดซื้ออย่างยั่งยืน

มาตรฐานอาหารที่ไอเอสโอพัฒนาขึ้นมานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งภาคการเกษตรด้วย ทำให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากแนวทางและวิธีปฏิบัติของมาตรฐานไอเอสโอนับตั้งแต่การเพาะปลูก ไปจนถึงการผลิตและการบรรจุหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการตอบสนองต่อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และทำให้เกิดความปลอดภัยและความยั่งยืน ซึ่งสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาของโลกในด้านโภชนาการและการยุติความหิวโหยได้