ภาวะโลกร้อนกับไวรัสโคโรน่า

ปัจจุบัน ผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโคโรน่ายังคงเกิดขึ้นเป็นระลอกและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศจีน ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ตลอดจนส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่างๆ ด้วย

สรอ. แสดงความยินดีกับสถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) ต่อเนื่อง

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI พร้อมด้วย นายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สรอ. ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สยย.) หรือ TAI ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) ต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้อง SHARING สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ISO 21378: 2019 ช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดการระบบงานองค์กร

ล่าสุด ไอเอสโอพัฒนามาตรฐาน ISO 21378: 2019, Audit data collection ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ตรวจประเมินมีการเข้าถึงและถอดรหัสข้อมูลการตรวจประเมินด้วยมาตรฐานกระบวนการระบุ จำแนก และรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลการตรวจประเมินทำได้ง่าย โปร่งใส และไม่ทำงานซ้ำซ้อน ซึ่งจะทำให้ผู้ตรวจประเมินทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

GRI กับการเปิดเผยข้อมูล ESG

เพื่อสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ ร่วมกันแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสนับสนุน SDG 6 ผู้เขียนจึงขอนำเสนอแนวทางการรายงานข้อมูลความยั่งยืนขององค์กรด้านน้ำ หนึ่งในตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการจัดทำรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรเข้าใจผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ภาพรวมการใช้น้ำขององค์กร และวิธีการบริหารจัดการน้ำ

สรอ. มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานระบบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (ISO 20400) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ในโอกาสรับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ISO 20400:2017 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม Queensland บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

สรอ. มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (ISO 20400) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ในโอกาสรับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (ISO 20400:2017) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง SHARING สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ไอเอสโอพัฒนามาตรฐานช่วยเมืองจัดงานอีเว้นท์ใหญ่

การใช้มาตรฐาน ISO 22379 จึงไม่เพียงแต่ช่วยให้การจัดอีเว้นท์ขนาดใหญ่มีการปรับปรุงที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้เมืองมีความสามารถในการเป็นเจ้าภาพในแบบที่มีส่วนร่วมต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติด้วย

ISO 14007 ช่วยประเมินคุณค่าของการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

องค์กรจำเป็นต้องรู้ว่าตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและกลยุทธ์ใดที่ช่วยในเชิงเศรษฐกิจได้ ตัวอย่างเช่น การประเมินทรัพยากรธรรมชาติและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นทั้งเรื่องทางกลยุทธ์และกลวิธีที่สำคัญในโครงการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งมาตรฐาน ISO 14007 สามารถช่วยองค์กรได้ในเรื่องนี้

สรอ. รับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบงาน หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรการ ICAO – CORSIA จาก NSC

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.) หรือ ONSC ณ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2563

สรอ. ให้การต้อนรับผู้บริหาร TGI และ คณะผู้บริหาร จาก E-Zone HRM Limited สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถาบันไทย-เยอรมัน อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สทย.) หรือ TGI ในการนำคณะผู้บริหารจาก E-Zone HRM Limited สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้าเยี่ยมชมและหารือเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอและมาตรฐานระบบอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้อง SHARING ชั้น 18 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ