MASCI จัดสัมมนา “CEMS/มตช.2 เล่ม 2 ทำให้ดี ทำให้เด่น ทำให้ดัง”

ISOClinic-67

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) จัดสัมมนาเรื่อง “CEMS มตช. 2 เล่ม 2  ทำให้ดี ทำให้เด่น ทำให้ดัง” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567  ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดย ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับรองระบบ และกำกับดูแลสายธุรกิจ Conformity Assessment Bodies (CAB) ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจเจตนารมณ์ แนวคิด หลักการและปัจจัยความสำเร็จของการนำมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปฏิบัติ ตลอดจนสามารถลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ

_DSC1346

ติดต่อสอบถามบริการ

💻Website: www.masci.or.th
📱Facebook : https://www.facebook.com/MASCIThailand
📲Line ID: @mascithailand
✉️Mail: salemasci@masci.or.th
☎️Tel: 02-6171727-36