ISO/IEC 17065 มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการ

มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง ที่เป็นหน่วยงานประเภทบุคคลที่สาม (Third Party) ที่ดำเนินการทดสอบ การตรวจ การประเมิน และให้การรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการ ตามมาตรฐานที่กำหนด

ตัวอย่างหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการ : หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน่วยรับรองผลิตผลทางการเกษตร หน่วยรับรองตราสัญลักษณ์สินค้า เป็นต้น