Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 25 พ.ย. 2567
ถึงวันที่: 26 พ.ย. 2567
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 7,000 บาท
หลักสูตร: 2 วัน

หลักสูตร  2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
*ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT7%

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยรับรองที่ต้องการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ระบบและบริการ
 2. ผู้ที่เป็น MR (Management Representative) คณะทำงานพัฒนาระบบงานในหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ระบบและบริการ
 3. ผู้ตรวจประเมินภายในของหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ระบบและบริการ ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
 4. ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่ขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ ระบบ หรือบริการ ที่ประสงค์จะต่อยอดความรู้ในเรื่องการทำงานของหน่วยรับรอง
 5. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำ คงไว้และปรับปรุงระบบงานสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ระบบและบริการ
 6. ผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรองระบบงาน
 7. ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เข้าใจในหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) ข้อกำหนดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานด้านการตรวจสอบและรับรอง
 2. เข้าใจประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 สู่มาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012
 3. เข้าใจและสามารถตีความข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ระบบและบริการ
 4. เข้าใจในรูปแบบของการรับรองผลิตภัณฑ์ (Product Certification System)
 5. ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment) ได้แก่ นิยามคำศัพท์สำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างการตรวจสอบรับรองในประเทศ การยอมรับร่วมในระดับสากล มาตรฐานด้านการตรวจสอบรับรองที่เกี่ยวข้อง
 2. ระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ ระบบและบริการตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 67
 3. ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ระบบและบริการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012
 4. ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 สู่มาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012
 5. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ และกรณีศึกษา

………………………………………………………………………………………………………………
ติดต่อสอบถามได้ที่: คุณกุลธิดา 
โทร. 02-617-1727 ต่อ 807
E-mail: kullathida@masci.or.th

 

 

 

 

 

 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 22/11/2567
ลงทะเบียน


ลงทะเบียน In-house Training

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน

วันอบรมอื่นๆ

วันที่ กิจกรรม
15 ส.ค. 2567 Introduction to ISO/IEC 17065 (Product Certification Body)
25 พ.ย. 2567 Introduction to ISO/IEC 17065 (Product Certification Body)
Scroll Up