มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001)

ด้วยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) ได้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (Energy management systems) หรือ ISO 50001 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าและองค์กรต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดการใช้พลังงานของโลกลงให้ได้ประมาณร้อยละ 60

ดังนั้น สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในฐานะที่เป็นหน่วยรับรองแห่งชาติมีหน้าที่ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ คุณภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ จึงให้บริการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน มาตรฐาน ISO 50001  ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ช่วยให้ องค์กรสามารถปรับปรุงสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และอนุรักษ์พลังงานได้อย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานขององค์กรโดยบูรณาการเข้ากับระบบการจัดการ ISO 9001, ISO 14001 ที่องค์กรทำอยู่
  • ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเกณฑ์มาตรฐานอื่น (Benchmarking) การวัด การจัดทำระบบเอกสารและการรายงานผลการปรับปรุงด้านการพลังงานและการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  • ทำให้องค์กรควบคุมผู้ส่งมอบที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทำให้องค์กรปรับปรุงการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานให้คุ้มค่าการลงทุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  • สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านประสิทธิภาพพลังงาน
  • ทำให้องค์กรมีการดำเนินการด้านการจัดการพลังงานที่เป็นรูปธรรม นำไปปฏิบัติได้จริง ทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง