โครงสร้างองค์กร

เป็นการสรุปสาระสำคัญในเรื่องอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานของสถาบันฯ และแนะนำคณะผู้บริหารของสถาบันฯ

Board of directors

คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ที่ปรึกษา นายปราโมทย์


MASCI executives

คณะผู้บริหารสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ นายจงรักษ์  โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส