โครงสร้างองค์กร

แนะนำคณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และคณะผู้บริหารของสถาบันฯ

Board of directors

คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ นายปราโมทย์ วิทยาสุข ที่ปรึกษา นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ ประธานกรรมการ


MASCI executives

คณะผู้บริหารสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ นายจงรักษ์  โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส