โครงสร้างองค์กร

เป็นการสรุปสาระสำคัญในเรื่องอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานของสถาบันฯ และแนะนำคณะผู้บริหารของสถาบันฯ

Board of directors

คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ที่ปรึกษา นายปราโมทย์


MASCI executives

คณะผู้บริหารสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร รองผู้อำนวยการสถาบัน


ฝ่ายรับรองระบบ (System Certification Department (SCD))

ฝ่ายรับรองระบบ (System Certification Department (SCD)) ให้บริการด้านการตรวจประเมินระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของประเทศ โดยส่งเสริมให้องค์กรเกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการได้อย่างมี


ฝ่ายหน่วยตรวจ (Inspection Body Department (IBD))

ฝ่ายหน่วยตรวจ (Inspection Body Department (IBD))  เป็น หน่วยงานที่มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตและให้บริการ


ฝ่ายบริการเทคนิค (Technical Service Department (TSD))

ฝ่ายบริการเทคนิค (Technical Service Department (TSD)) ให้บริการการฝึกอบรมด้านมาตรฐานระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับ ประเทศ


ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Service Department (2SD))

ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Service Department (2SD)) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการฝึกอบรมและการเป็นพี่เลี้ยง


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (General Administration Department (GAD))

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (General Administration Department (GAD)) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไป ได้แก่งานทรัพยากรบุคคล


ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ (Office of Strategy Management (OSM))

ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ (Office of Strategy Management (OSM)) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านกลยุทธ์ของสถาบันฯ


สำนักผู้อำนวยการ (Office of the President (OOP))

สำนักผู้อำนวยการ (Office of the President (OOP)) เป็น