Sufficiency Economy Series

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อนำเสนอแนวทางและกระบวนการเพื่อให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจและอุตสาหกรรมไปสู่ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืนและมีความสุข โดยนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริหารแบบตะวันตก มาประยุกต์ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ซึ่งเป็นการบูรณาการให้เข้ากับกระบวนการบริหารขององค์กรธุรกิจแบบ PDCA ตั้งแต่ การนำองค์กร การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การสื่อสารกลยุทธ์และความเสี่ยง การนำไปปฏิบัติทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและการสนับสนุนขององค์กรผู้ประกอบการ การเฝ้าระวัง ตรวจวัดและการปรับปรุง

ตารางอบรม (In House)

กิจกรรม ขอใบเสนอราคา
Sufficiency Economy Series