Strategy Management Series

ฝ่ายบริการการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อนำเสนอแนวทางและกระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ ครอบคลุมทั้ง การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ์ โดยใช้หลักการของ Balanced Scorecard และหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนนำไปสู่การสร้างแผนที่กลยุทธ์ การกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมายและแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการกระจายกลยุทธ์ทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดทำรายงานผลการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

ตารางอบรม (In House)

กิจกรรม ขอใบเสนอราคา
Strategy Development with BSC
Strategy Planning with BSC
Strategy Alignment with BSC
Strategy Executing and Evaluating with BSC
BSC Practitioner