Strategy Executing and Evaluating with BSC

ผู้เข้าร่วมการอบรม
 1. ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง
 2. chief strategy officer
 3. พนักงานบริหารกลยุทธ์
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 1. ผู้รับการฝึกอบรมได้ทราบถึงภาพรวมของการบริหารกลยุทธ์ครอบคลุม การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การเฝ้าระวังกลยุทธ์
 2. ผู้รับการฝึกอบรมได้ทราบถึงกระบวนการและวิธีการในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการเฝ้าระวังตั้งแต่ การวิเคราะห์ความพร้อมของบุคลากร โครงสร้างและเทคโนโลยี และองค์กรในการนำกลยุทธ์ไปปฎิบัติให้ประสบความสำเร็จ การกำหนดงบประมาณในการนำแผนงาน/โครงการเชิงกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ บทบาทของหน่วยงานบริหารกลยุทธ์( office of strategy management) และการประเมินผลการบริหารกลยุทธ์ตามหลักการของ strategy focus organization (SFO)
 3. ผู้รับการฝึกอบรมได้มีทักษะผ่านการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา
หัวข้อการฝึกอบรม
 1. Introduction to strategy management
 2. Human capital readiness analysis
 3. Information capital readiness analysis
 4. Organizational capital readiness analysis
 5. Strategy analysis
 6. Strategy reporting
 7. Role and responsibility of OSM
 8. SFO Assessment
ลงทะเบียน