BSC Practitioner

ผู้เข้าร่วมการอบรม
 1. ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง
 2. Chief Strategy Officer
 3. พนักงานบริหารกลยุทธ์
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 1. ผู้รับการฝึกอบรมได้ทราบถึงภาพรวมของการบริหารกลยุทธ์ครอบคลุม การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การเฝ้าระวังกลยุทธ์
 2. ผู้รับการฝึกอบรมได้ทราบถึงหลักการในการกำหนดกลยุทธ์ ตั้งแต่ การทำ horizontal scanning การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม (SWOT MATRIX) การวิเคราะห์หาประเด็นกลยุทธ์ การกำหนดทบทวนพันธกิจ ค่านิยมและวิสัยทัศน์ การทำประเด็นของการเปลี่ยนแปลงตามมุมมองของ balanced scorecard
 3. ผู้รับการฝึกอบรมได้ทราบถึงหลักการในการกำหนดกลยุทธ์ ตั้งแต่ การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฎิบัติผ่านการพัฒนาแผนที่กลยุทธ์ (strategy map) และการกำหนด scorecard
 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงวิธีการจัดทำแผนที่กลยุทธ์ ครอบคลุมมุมมอง วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ Theme และการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
 5. ผู้รับการฝึกอบรมได้ทราบถึงวิธีการกำหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงาน/โครงการเชิงกลยุทธ์
 6. ผู้รับการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ทราบถึงกระบวนการและวิธีการในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติตั้งแต่ การกำหนดบทบาทและผู้รับผิดชอบในการกระจายกลยุทธ์ การกระจายกลยุทธ์ในแนวดิ่ง การกระจายกลยุทธ์ไปสู่คณะกรรมการบริหาร การกระจายกลยุทธ์ในแนวนอนไปสู่หน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กร การกระจายกลยุทธ์ไปสู่ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า และการกระจายกลยุทธ์ไปสู่บุคคลให้มีทักษะผ่านการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา
 7. ผู้รับการฝึกอบรมได้ทราบถึงหลักการในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการเฝ้าระวังตั้งแต่ การวิเคราะห์ความพร้อมของบุคลากร โครงสร้างและเทคโนโลยี และองค์กรในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ การกำหนดงบประมาณในการนำแผนงาน/โครงการเชิงกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ บทบาทของหน่วยงานบริหารกลยุทธ์( office of strategy management) และการประเมินผลการบริหารกลยุทธ์ตามหลักการของ strategy focus organization (SFO)
 8. ผู้รับการฝึกอบรมได้มีทักษะผ่านการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา
หัวข้อการฝึกอบรม
 1. Introduction to strategy management
 2. Strategy focus organization development
 3. Concepts of strategy development with BSC
 4. Concepts of strategy planning with BSC
 5. Concepts of strategy executing with BSC
 6. Concepts of strategy evaluating with BSC
 7. Concepts of assessment
วิธีการประเมินผล
 • ระยะเวลาในการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด
 • การเข้าร่วมในการฝึกทักษะจากกรณีศึกษา
 • สอบข้อเขียน (paper examination)
 • การส่งแผนงานในการบริหารกลยุทธ์ขององค์กร ( strategy management master plan assignment)
ลงทะเบียน