Risk Management with ISO 31000

ผู้เข้าร่วมการอบรม
 1. ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น
 2. Chief Risk Officer
 3. พนักงานบริหารความเสี่ยง
 4. พนักงานบริหารกลยุทธ์
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 1. เข้าใจถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 31000
 2. เข้าใจถึงภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุม การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operational risk) ความเสี่ยงกลยุทธ์ (Strategy Risk) และความเสี่ยงภายนอก (External Risk)
 3. เข้าใจถึงกระบวนการและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 ตั้งแต่การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของบริบท การสื่อสารและการขอคำปรึกษา การชี้บ่งความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
 4. สามารถบูรณาการการบริหารกลยุทธ์และความเสี่ยงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management) และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Risk Management with BCM)
 5. ฝึกทักษะผ่านการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา
หัวข้อการฝึกอบรม
 1. Introduction of ISO 31000
 2. Risk management Framework Development
 3. Risk Assessment Process
 4. Operational Risk Management
 5. Strategic Risk Management
 6. External Risk Management
ลงทะเบียน