Welcome To Masci.

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2541 สรอ. มีฐานะเป็นสถาบันอิสระภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อดำเนินงานด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลในระหว่างปี 2542-2544 สรอ. มีระบบการบริหารงานแบบเอกชนในรูปของคณะกรรมการสถาบัน และคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน  โดยมีความมุ่งมั่นต่อความเป็นกลาง และไม่เลือกปฏิบัติ ในการให้บริการด้านการตรวจและการรับรอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการทำงานตามหลักเกณฑ์สากล ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17021-1:2015 และ ISO 50003:2014